Rådmannen sitt budsjettframlegg 2022

Torsdag 28. oktober la rådmannen fram budsjett for 2022, samt økonomiplan for 2022 - 2025.


Årlig prosess – hva skjer når?

 

  • Rådmannen utarbeider hvert år forslag til Økonomi- og handlingsplan og legger det fram for kommunestyret i slutten av oktober (ev. tidlig i november). I dette møtet blir dokumentet kun lagt frem og ikke behandlet. Folkevalgte og andre får deretter en periode til å sette seg inn i innholdet i forslaget.
  • Formannskapet skal behandle rådmannens forslag i møte 30. november, og legger deretter sin innstilling ut på alminnelig ettersyn i 14 dager.
  • I perioden frem mot formannskapet sitt møte 30.11.21 blir forslaget presentert og diskutert i møter med Eldrerådet, Råd for personer med funksjonsnedsettelse og Ungdomsrådet slik at de kan komme med sine innspill.
  • De politiske partiene kan komme med sine endringsforslag både i formannskapets behandling av Økonomi- og handlingsplan og i kommunestyrebehandlingen.
  • Til sist er det de folkevalgtes prioriteringer og vedtak i kommunestyret i desember som avgjør hva som blir Tysvær kommunes prioriteringer og rammer for de neste fire årene. I år blir budsjettet endelig behandlet i møte 14.12.21.
     

 

Du kan se opptak av budsjettframlegget på KommuneTV

 

Hva er en Økonomi- og handlingsplan?

En økonomi- og handlingsplan inneholder budsjett for det kommende året, økonomiplan for de påfølgende tre årene, samt strategiske satsningsområder og mål kommunen skal arbeide mot i fireårsperioden.

Etter at planene er vedtatt av kommunestyret er budsjettet for det kommende året bindende, og økonomiplanen er retningsgivende.