De første prøvesvarene fra Storavatnet i Søre Tysvær er nå klare, og det er påvist oppblomstring av blågrønnalger (cyanobakterier). 

Prøven ble tatt ved Hålandsøya, og skal videre analyseres for giftstoffer (toksiner). Det er i dette vannet påvist cyanobakterier av typen Woronichinia naegeliana.

Vi minner igjen om følgende råd og anbefalinger ved oppblomstring av blågrønnalger:

  • Ikke bruk vannet som drikkevann eller til matlaging, både til mennesker og dyr
  • Bading frarådes der det er stor ansamling av cyanobakterier, altså at vannet er synlig grønt eller at siktedypet er mindre enn 0,5 meter.
  • Dyr bør ikke drikke av vannet.
  • Det er uvisst hvor stor mengde av algene fisk tar opp, og vi anbefaler derfor å være forsiktig med å spise fisk fra vannet.
  • Hvis man fisker i vannet er det også viktig med god rengjøring av fiskutstyret slik at algene ikke spres med til andre fiskevann.

For de som bruker vannet som privat drikkevannskilde, er rådet at vann med påvist cyanobakterier kan brukes til dusjing, vasking og lignende om det er klart, lukt- og fargefritt. Vann med dypt vanninntak og god filtrering er mer sikkert å bruke enn motsatt. Vannverkseier må gjøre en vurdering på dette. Tysvær kommune anbefaler alle innbyggere å koble seg til kommunalt vann- og avløpssystem for å sikre seg trygt drikkevann uten helserisiko. Vi minner forøvrig om ansvaret private vannverkseiere har for å sikre at drikkevannet er helsemessig trygt- les mer om dette i drikkevannsforskriften (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-22-1868).

Det kommunale drikkevannet er ikke påvirket av denne situasjonen, og de som er tilkoblet dette kan trygt drikke vannet som før.

Vi ber alle som observerer synlig algeoppblomstring i vannet videre om å ta kontakt med servicetorget på telefon 52 75 70 00.

Om cyanobakterier (blågrønnalger)

Cyanobakterier er en gruppe fotosyntetiske mikroorganismer som er karakterisert av forskjellige pigmenter. Oppblomstringer av cyanobakterier kan forårsake toksikologiske (forgiftning) og allergiske problemer.

Les mer på

https://www.niva.no/forskning/ferskvannsokologi/cyanobakterier

https://www.fhi.no/ml/badevann/algeoppblomstring-i-vann/

https://www.fhi.no/publ/2010/cyanobakterier-blagronnalger---oppb/

Storevatnet Søre Tysvær