Parkering i Aksdal har vært utfordrende på noen områder. Spesielt har utfordringene vært for Aksdal senter og deres kunder samt Tysværtunet kulturhus som har større tilstelninger, arrangementer og møter. Tysvær Kommune ønsker at alle besøkende skal være velkommen til Aksdal og til parkering uten avgift. Men for at flest mulig skal få parkeringsplass og at det skal være godt for alle å besøke Aksdal senter og Tysværtunet kulturhus, er det nødvendig med en regulering av parkeringen til det beste for alle.

Tysvær Kommunestyre har derfor vedtatt at det ikke skal innføres parkeringsavgift, men at parkering i Aksdal skal reguleres med vilkårsparkering for 5 områder. De fem områdene det gjelder er:

  1. Aksdal Nord
  2. Aksdal Øst
  3. Aksdal senter/Tysværtunet kulturhus
  4. Aksdal Sør (Ny parkeringsplass sør for E134)
  5. Tysvær Rådhus

Generelt vil det for område 1, 2, 4 og 5 være 24 timers parkering. Unntak vil være plasser merket for gjesteparkering eller skiltet med annen tidsbegrensning. For område 3, Aksdal senter og Tysværtunet kulturhus, vil det være 4 timers parkering for hele området.

For de som trenger trenger langtidsparkering ut over 24 timer så henvises disse til den nye bussterminalen. Statens Vegvesen har ansvar for denne parkeringen, og kommunal vilkårsparkering gjelder derfor ikke på dette området.

Håndheving av at parkeringsbestemmelsene blir overholdt og eventuelt utstedelse av kontrollsanksjon (parkeringsbot) vil bli utført av Haugesund Parkering. Haugesund Parkering vil ta rutinemessige kontroller av at parkering blir gjort ihht gjeldene vilkår. Dette vil si at de som parkerer utover den tiden som er bestemt eller utenfor oppmerkede plasser kan risikere å bli bøtelagt.

Tysvær Kommune har nå startet arbeidet med skilting og oppmerking de 5 områdene det gjelder. Nye parkeringsbestemmelser, i tråd med det kommunestyret har bestemt og i henhold til parkeringsforskriften, vil tre i kraft når skiltene er satt opp og avdekket.

Dato for innføring er bestemt til 2. juni 2020.


Parkeringsområder

Parkeringsvilkår