Tysvær kommune starter i 2019 med tilsyn på private avløpsanlegg. Her kan du lese mer om hva det innebærer for deg som har et privat avløpsanlegg. 


Bakgrunn:

Tysvær kommune er en kommune med mye spredt bebyggelse hvor det ikke er offentlig avløp. Hus og hytter som har innlagt vann, men som ikke er knyttet til offentlig avløp må ha en egen utslippstillatelse og anlegg for rensing før utslipp. Det følger av forurensningsforskriften kap 12 at kommunen gir utslippstillatelser og skal føre tilsyn med private avløp av denne størrelsen.

Avløpsanlegg som ikke fungerer fører til forurensning. Samlet sett er det over 2000 private avløpsanlegg i kommunen, og det er derfor viktig at de fungerer som de skal og renser avløpet tilstrekkelig før utslipp. Kommunen har per i dag ikke god nok oversikt over status på disse anleggene, og går nå i gang med å kontrollere status. Arbeidet er også et ledd i oppfølgingen av vannforskriften og regional plan for vannforvaltning i Rogaland hvor kort fortalt målet er at alt vann skal ha god kvalitet. En stor påvirkning på vannkvalitet i kommunen er utslipp i fra private avløpsanlegg.

Har du privat avløpsanlegg så er du som anleggseier ansvarlig for at anlegget ikke forurenser og er i samsvar med utslippstillatelse og forurensningslovverket.

Teknisk utvalg har den 08.03.2018, sak i sak 31/18, vedtatt «Tilsynsplan mindre private avløp» hvor arbeidet er nærmere omtalt.


Hvordan foregår et tilsyn?

I første omgang vil tilsynet innebære en oppfølging av innmeldte feil og mangler i fra slamtømmefirma etter slamtømming og kartlegging. Enkelte anleggseiere vil derfor få et brev om å rette opp feil/mangler etter tømming.

Et tilsyn kan også innebære en inspeksjon på stedet. Dersom din eiendom blir plukket ut til inspeksjon får du et varsel om dette. Du kan velge å være tilstede under tilsynet. Etter tilsynet vil det blir laget en kort rapport. Dersom det er avvik vil du få beskjed om å rette disse/oppgradere anlegget. Blir det funnet avvik og disse ikke blir lukket etter rimelig tid, har kommunen myndighet til å i legge tvangsmulkt til forholdene er rettet opp.


Gebyr:

Det fremgår av forurensningsforskriften § 11-4 om gebyrer for saksbehandling og tilsyn etter forurensningsforskriften at kommunen kan ta betalt for å føre kontroll med de private avløpsanleggene. Gebyrene skal samlet sett ikke overgå kommunens kostnader med arbeidet. Det er gjennom budsjettvedtak bestemt at eiere av private avløpsanlegg skal betale et årlig gebyr for å finansiere tilsynsarbeidet gjennomført av kommunen. Størrelsen på gebyret framgår av gebyrregulativet og er i 2019 på 280 kr i året per husstand/hytte. Satsen vil sannsynligvis bli justert hvert år.


Søke om utslipp:

Rehabilitering og etablering av utslipp fra privat avløp er søknadspliktig etter forurensningsforskriften og plan- og  bygningsloven. Har du behov for å rehabilitere og/eller søke om utslipp finner du søknadsskjema og mer informasjon her.


Tilknytning til offentlig avløp

I de tilfeller der hus og hytter ligger i nærheten av kommunale vann- og avløpsledninger bør de koples på dette i stedet for å ha et eget utslipp. Dette er regulert gjennom plan- og bygningsloven kap 27. Kommunestyret har den 21.11.2017, sak 75/17, vedtatt retningslinjer for krav om påkobling til kommunalt vann- og avløpsnett og krav om utbedring av private ledninger. Retningslinjene kan du lese her.

Her kan du lese mer om påkobling til offentlig vann og avløp. 

 

Vanlige spørsmål og svar:

- Hva går pengene i tilsynsgebyret til?

Tilsynsgebyret finansieres etter selvkost-prinsippet og skal dermed dekke kommunens utgifter med oppfølging av krav i forurensningsforskriften kap 12. Gebyrinntektene dekker blant annet saksbehandling for å følge opp anleggene som ikke renser godt nok, dokumentasjonskontroll og fysisk tilsyn.

- Hvorfor årlig fast avgift?

Det er gjennom gebyrregulativet til kommunen vedtatt at gebyret skal være årlig, selv om enkelttilsyn ikke foregår hvert år. Ordningen gjør at betalingen er forutsigbar både for kommunen og innbyggerne. Ordningen kan sammenlignes med feieravgiften hvor det er fast avgift hvert år, uavhengig av når selve tilsynet. blir utført.

- Vi har felles anlegg med naboen – får vi ett gebyr hver?

Ja, gebyr blir ilagt på lik linje med slamtømmegebyr. Det vil si at det er et gebyr per husstand selv om en har felles anlegg.

- Vi har tett tank og gråvannstank - må vi betale to gebyrer?

Nei. Husstander som har separate avløpsanlegg for svartvann (avløp fra toalett) og gråvann (alt annet avløpsvann), betaler kun ett tilsynsgebyr.

- Vi har kun utslipp av gråvann. Må vi betale tilsynsgebyr?

Har du biologisk toalett (snurredass, forbrenningstoalett, utedo e.l.) og utslipp av gråvann, må du betale tilsynsavgift. Har du kun biologisk toalett og ikke innlagt vann, betaler du ikke tilsynsgebyr.

- Jeg har minirenseanlegg, og det kommer servicemann og ser til anlegget flere ganger i året. Hvorfor må jeg i tillegg betale for at andre skal kontrollere det?

Eiere av minirenseanlegg må ha egen serviceavtale for sitt anlegg. Dette er en teknisk oppfølging av minirenseanleggene og en sjekk av at alle tekniske komponenter fungerer, beredskap med tanke på reservedeler, påfylling av kjemikalier mm.

Tilsynet sjekker også andre ting enn servicemannen gjør, for eksempel hvor restutslippet føres og at det ikke kommer i konflikt med brukerinteresser som drikkevann, bading, barns lek eller jordvanning. Det blir kontrollert at utslippet er i samsvar med utslippstillatelsen.

I tillegg følger kommunen opp avvik på servicerapporter fra firmaet som utfører service og vedlikehold og annet dokumenttilsyn (utslippstillatelse osv.), samt kontroll av at det faktisk blir gjennomført service.

- Hvem bestemmer gebyrstørrelsen?

Gebyrstørrelsen bestemmes ut fra kostnader knyttet til kommunens oppryddingsarbeid i spredt avløp. Det er sannsynlig at gebyret vil bli justert etter hvert som anleggene blir kartlagt og ettersom kommunen får mer erfaring med dette arbeidet. Kommunen skal ikke tjene penger på arbeidet. Dersom regnskapet skulle vise at dagens satser gir et overskudd, vil gebyrene bli redusert.

- Eiendommen min er ikke i bruk, må jeg betale tilsynsgebyr?

Dersom eiendommen ikke skal være i bruk i en sammenhengende periode på mer en ett år, kan en søke HIM om fritak fra slamtømming. Dersom dette blir innvilget vil kommunen få beskjed og tilsynsgebyret vil ikke bli fakturert. Det må søkes årlig om fritak og det kan bli utført kontroll.