Eldre og uføre busett i Tysvær kommune kan no søkja om tildeling av legatmidlar.

Det kan søkast om midlar til tiltak som kan gjera det lettare for eldre og uføre å klara seg sjølv, anten det er i eigen heim eller ved opphald i kommunen sine institusjonar. Einskild personar som ikkje høyrer til gruppa eldre og uføre, kan og søkja om midlar til tiltak for å koma over ein vanskeleg livssituasjon.

I søknaden må det opplysast om kva tiltak ein søkjer midlar til og kva kostnaden blir.

Er det behov for ytterlegare opplysningar om legatet kan ein venda seg til Helse- og førebyggingssjef Jorid Vea Isdahl, tlf. 52 75 86 31.

Send søknad innan 21. november 2018 til:

Legatstyret, Legat for eldre og uføre i Tysvær kommune,
v/ Helse- og førebyggingssjef Jorid Vea Isdahl, Tysvær kommune, 5575 Aksdal

Sigmund Lier
Ordførar

NB! Alle som søkjer må fylle ut samtykkeerklæring. Last ned her >>