Kunngjøring av godkjent detaljreguleringsplan for Eikeli - Steinsvik - PlanId 201517

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-12 kunngjøres herved at Tysvær kommunestyret i sak 73/18, den 11.12.2018, godkjente detaljreguleringsplan for Eikeli – planId 201517, med plankart, tilhørende planbestemmelser og planbeskrivelse.

Kommunestyret sitt vedtak kan påklages innen 3 – tre uker fra denne kunngjøringen, jf. forvaltningsloven kapittel VI, jf. plan- og bygningsloven § 1-9. Eventuell klage kan sendes skriftlig til: Tysvær kommune, forvaltningsavdelingen, Pb. 94, 5575 AKSDAL.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være satt fram for kommunen innen 3 – tre år fra denne kunngjøringen, jf. plan- og bygningsloven kapittel 15.

 

Vedlegg:

Plankart

Planbestemmelser

Planbeskrivelse

Saksframlegg