I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-12 kunngjøres herved at Tysvær kommunestyret i sak 21/19, den 14.05.2019, godkjente detaljreguleringsplan for Albatross – planId 201613, med plankart og bestemmelser.

Kommunestyret sitt vedtak kan påklages innen 3 – tre uker fra denne kunngjøringen, jf. forvaltningsloven kapittel VI, jf. plan- og bygningsloven § 1-9. Eventuell klage kan sendes skriftlig til: Tysvær kommune, forvaltningsavdelingen, Pb. 94, 5575 AKSDAL.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være satt fram for kommunen innen 3 – tre år fra denne kunngjøringen, jf. plan- og bygningsloven kapittel 15.

 

Dokumenter i saken:

Plankart Albatross

Bestemmelser Albatross

Særutskrift - Planvedtak Albatross

Planbeskrivelse med ROS - Albatross

Utomhusplan - ideskisse - Albatross

Teknisk skisse VA-plan - Albatross