Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) gjennomfører kontinuerlig overvåking av fuglebestander i jordbrukslandskapet, og går nå i gang med feltarbeid igjen. Prosjektet tar for seg endringer i utbredelse av og bestandsstørrelse til syv fuglearter som hekker i det norske jordbrukslandskapet. 

Feltarbeid vil bli gjort av Norsk Ornitologisk forening (NOF) grytidlig på morgenen (mellom kl 04.00-09.00) i slutten av mai og første del av juni. Områdene som undersøkes er anonyme for offentligeheten, og resultatene fra de enkelte områdene brukes bare i fremstilling av regional og nasjonal statistikk.

Arbeidet gjennomføres på oppdrag fra Landbruks‐ og matdepartementet, Klima og miljødepartementet, Norges bondelag og Norsk bonde‐ og småbrukarlag, og er en del av det nasjonale prosjektet «Tilstandsovervåking og resultatkontroll i jordbrukets kulturlandskap» (3Q).
 
Rapporten "Fugler i jordbrukslandskapet: Bestandsutvikling og utbredelse" oppsummerer arbeidet så langt. 
 

Vipe

Vipe i morgentimene.