Det går mot kaldere tider, og vi kan vente både snø og glatte veier fremover. Her kommer derfor litt informasjon om vintervedlikehold.

Formål

 • Holde kommunale veier så trafikksikre som mulig gjennom vinteren
 • Kommunen har ansvar for å brøyte og strø ca 124 km kommunal vei, gang-/sykkelveier og fortau samt offentlige plasser og torg
 • Kommunens brøyteordning omfatter ikke snørydding av private areal eller private veier/innkjørsler
 • Gårdeier har ansvar for å rydde og strø tilstøtende fortausareal som ikke er kommunal grunn
 • Fylkes- og europaveiene i kommunen er Statens vegvesen sitt ansvar og brøytes av maskinentreprenører som har avtale med Statens vegvesen
 • Gang - og sykkelveier langs kommunale veier brøytes av kommunen, og langs riksveier/fylkesveier av Statens vegvesen. Fortau langs fylkesveiene har Statens vegvesen ansvar for.

Hvordan?

 • Perioden for vinterberedskap er fra 15. november – 15. mars
 • I perioden for vinterberedskap har en veiberedskap hele døgnet
 • Vaktleder vurderer vær- og føreforhold og kaller ut mannskap etter behov
 • Normalt starter en ikke brøyting før det er 8-10 cm med snø

Prioritering av oppgavene

 1. Veier med busstrafikk
 2. Resterende veier
 3. Gang-/sykkelveier og fortau
 • Normalt vil brøyting og strøing av veinettet ta 4-6 timer
 • Ved større nedbørsmengder må en påregne noe mer tid

Ditt ansvar som hus/gårdeier

 • Bruk sunn fornuft slik at vi alle er med å bidrar til god fremkommelighet
 • Ikke parker slik at du står til hinder for brøytebilen og husk at brann- og bossbiler trenger minimum tre meter bredde for å komme frem. jf. Vegtrafikkloven § 37 .
 • Hus-/ gårdeier skal selv fjerne snø etter brøyting og høvling fra privat avkjørsel, jf. Veglova § 43. En forventer at vintervedlikeholdet vil gi snø i innkjørsler
 • Hus-/ gårdeier skal fjerne all vegetasjon på egen tomt som henger utenfor tomtegrense og ut i trafikkarealet (fortau/ vegbane), min høyde over vei/og gang/sykkelvei er 3 meter jf. Veglovas § 31.
 • Hus-/ gårdeier skal ikke legge snø på trafikkarealet (fortau/ vegbane) etter rydding av egen tomt, jf. Veglovas § 57.

Kontaktinformasjon

 • Sentralbordet i normalarbeidstid fra kl 08:00 – 15:30. Utenom åpningstidene og helgene kan en ringe vakttelefon 950 92 777 (betjent fra 15. november til 15. mars)
 • Kommunen har ingen vakttelefon på vei utenom perioden for vintervedlikehold.
 • For fylkesvei, riksvei og europavei har Mesta ansvaret, tlf 05200