I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjøres med dette oppstart av detaljreguleringsplan for et område som ligger på Kvinnesland i Tysvær kommune. Området i sjø er avsatt til småbåthamn i kommuneplanen. Landarealet skal tilrettelegges for naustboder tilhørende hamnen. Planområdet omfatter også areal som i kommuneplanen er avsatt til utvidelse av camping. Dette arealet vurderes brukt til klubb-/samlingshus og evt. parkering for hamnen. Kommuneplanen forutsetter at tilkomsten til hamnen skal gå via LNF-området. Lokalisering og utforming skal skje via reguleringsplan. Planområdet er på ca. 29 daa og det forventes totalt å gi rom for ca. 150 båtplasser.

Planområdet er beheftet med forskjellig type hensynssoner; gytefelt, trålfelt, sikringssone gassledning og funksjonell strandsone. Planarbeidet skal avklare håndteringen av disse.

Planarbeidet er av Tysvær kommune vurdert å være i samsvar med overordnet plan.

Det antas derfor ikke å ha vesentlig virkning for miljø og samfunn, og det utarbeides ikke planprogram med påfølgende konsekvensutredning.

Eventuelle innspill til oppstart av planarbeidet skal sendes til arkitektkontoret innen 15.10.2017.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til:
Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS
Pb 29, 5501 HAUGESUND
Tlf 52 70 08 10
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vedlegg:

Vedlegg 1 – planavgrensning

Vedlegg 2 -  kommuneplan