Høring om overføring av elever fra Førland skule til Tysværvåg barne- og ungdomsskule

Tysvær kommune har lagt ut høring om overføring av elever fra Førland skule til Tysværvåg barne- og ungdomsskule. 

Det kalles nå inn til innspillsmøter for de som er mest berørt av saken. Dette gjelder elevråd og FAU ved Førland skule, tillitsvalgte og lag og foreninger som bruker skolebygget. Disse har også fått høringen tilsendt. Dersom det er andre som ønsker innspillsmøte kan man ta kontakt på epost: post@tysver.kommune.no  

Utdanningsdirektoratet har gjennom rundskriv 2-2012 av 15. mars 2012 presisert at avgjørelser knyttet til skolestruktur ligger i kjerneområdet av den kommunale handlefriheten. En avgjørelse om skolestruktur bygger på kommunestyrets økonomiske, politiske og samfunnsmessige prioriteringer. Utdanningsdirektoratet har videre presisert at siden skolestruktur og kretsgrenser i stor grad berører foreldre og nærmiljø, bør berørte parter få mulighet til å uttale seg før eventuelle vedtak fattes.

Formålet med høringen bygger på “Skulebruksplan 2020 - 2035 (PDF, 3 MB)”, hvor skolebruksplanen gir en anbefaling om skolestruktur på kort, mellomlang og lang sikt. 

I dette høringsdokumentet blir det foreslått å fremskynde en strukturendring som medfører at elevene i Førland skolekrets overføres til Tysværvåg allerede fra skoleåret 2022/23.

Høringsdokumentet kan du lese her (PDF, 862 kB)

Frist for å sende inn merknad er satt til den: 16.02.2022

Send merknad her

Eventuelle merknader kan også sendes skriftlig til:
Tysvær kommune, Resultatområde oppvekst og kultur, pb. 94, 5575 Aksdal
Eller på epost: post@tysver.kommune.no
Merk med 20/20142