I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-12 kunngjøres herved at Tysvær kommunestyret i sak 68/18, den 20.11.2018, godkjente utvidelse av detaljreguleringsplan for Haugaland Næringspark delområde 1 – planId 201807, med tilhørende planbestemmelser

Kommunestyret sitt vedtak kan påklages innen 3 – tre uker fra denne kunngjøringen, jf. forvaltningsloven kapittel VI, jf. plan- og bygningsloven § 1-9. Eventuell klage kan sendes skriftlig til: Tysvær kommune, forvaltningsavdelingen, Pb. 94, 5575 AKSDAL.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være satt fram for kommunen innen 3 – tre år fra denne kunngjøringen, jf. plan- og bygningsloven kapittel 15.

 

Vedlegg:

Særutskrift

Plankart

Planbestemmelser

Planbeskrivelse med konsekvensutredning