I samsvar med plan- og bygningslova § 12-12 vert det kunngjort at Tysvær kommunestyre, den 06.02.2018, godkjente detaljreguleringsplan for bustadar ved Aksdalsvatnet/ den italienske landsbyen.

Kommunestyret sitt vedtak kan påklagast innan 3 – tre veker frå denne kunngjeringa, jf. forvaltningslova kapittel VI, jf. plan- og bygningslova § 1-9. Klagen skal setjast fram skriftleg for: Tysvær kommune, forvaltningsavdelinga, Pb. 94, 5575 AKSDAL.

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må vere sett fram for kommunen innan 3 – tre år frå denne kunngjeringa, jf. plan- og bygningslova kapittel 15.

 

Særutskrift

Plankart

Føresegner