Det er vedtatt at fra 2020 vil det bli forbudt med olje og parafin som oppvarmingskilde i boliger, offentlige bygg og næringsbygg.

Hoveddelen av nedgravde oljetanker i kommunen er «villatanker», og de fleste befinner seg i etablerte boligstrøk. Dersom det oppstår lekkasje i en oljetank kan nabolaget bli påvirket og oljen kan gjøre skade på vegetasjon, grunnvann og lokale bekker. Eier av tank har ansvaret.

En olje- eller parafintank har begrenset levetid, og de fleste ståltanker må skiftes etter maks 30 år. Glassfiber (GUP) har noe lengre levetid, men det gjelder ikke for tilhørende rør og ledninger. Dersom det skulle oppstå lekkasje på tank eller rør system, uansett størrelse på tanken er det eieren som må betale kostnadene forbundet med å fjerne oljen og oljeforurenset masse. Kostnadene kan bli store og forsikringsselskapene er meget restriktive med å utbetale skadeerstatning. Dette vil også gjelde for skader påført naboeiendom.

Hva skal du som har en nedgravd oljetank på eiendommen din gjøre?

Oljetank må tømmes, rengjøres og leveres til godkjent mottak. Husk at påfyllings- og lufterør skal fjernes sammen med oljetanken eller sikres slik at du unngår utilsiktet påfylling. Ta kontakt med godkjent firma som kan stå for tømming og rengjøring. Selv om tanken er «brent ren» vil det være oljerester i tanken. Avfallet skal leveres til godkjent avfallsmottak.

Meld i fra til kommunen når tanken er sanert. Merk melding med gårds- og bruksnummer for den aktuelle eiendommen, og send med dokumentasjon/kopi av kvittering på levert avfall.

Må tanken graves opp?

Oppgraving vil normalt gi størst sikkerhet for å avdekke mulige lekkasjer og forurensning fra tanken. For tanker som ligger vanskelig til, kan likevel tømming, rengjøring og igjenfylling være en akseptabel løsning.

Tysvær kommune har ingen lokal forskrift som gjelder nedgravde oljetanker, men kommunen er likevel forurensningsmyndighet for disse. Det må derfor sendes inn melding til kommunen med dokumentasjon på at tanken er tømt og rengjort for olje på samme måte som for fjerning av oljetank.

Har Tysvær kommune støtteordning til sanering av nedgravde oljetanker?

Nei, kommunen har ingen støtteordninger for dette. Undersøk med Enova om du kan få støtte gjennom deres program. Merk at det i så fall må søkes før saneringen skjer.

Hvem kan gjøre jobben?

Firma som står for sanering av oljetank må ha nødvendig og relevant kompetanse til å utføre arbeidet. Olje og parafin er farlig avfall som skal leveres til godkjent mottak, og mannskap og kjøretøy skal være godkjent for å frakte farlig gods.

nedgravd oljetank   oslo kommune

Foto: Oslo kommune