Det er nå utarbeidet detaljreguleringsplan for utvidelse av Haugaland Næringspark delområde 1. Teknisk utvalg har i møtet 19.04.2018 vedtatt framlegget lagt ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10.

Formålet med planen er å utvide planområdet møt øst slik at Ølen Betong AS kan utvide eksisterende industritomt for å samlokalisere andre deler av virksomheten til Gismarvik. Samtidig vil utvidelsesområdet gi mulighet for å benytte lokale steinressurser til egen betongproduksjon. Det lagt inn en vegetasjonsskjerm i utkanten av planområdet med funksjon som støyvoll for å skjerme bebyggelsen i øst og sør mot støy fra næringsparken.

Eventuelle merknader til planen må sendes skriftlig til: Tysvær kommune, resultatområde teknisk, Pb 94, 5575 Aksdal

(merk merknader med 2016/1059)

Frist for å komme med merknader innen 13.06.2018

 

Vedlegg:

Saksframlegg

Plankart

Planbestemmelser

Planbeskrivelse med konsekvensutredning

ROS-analyse

Planprogram

Skisse til teknisk plan

Støyvurdering

Temarapport landskap

Temarapport naturmangfold

Temarapport naturressurser

Temarapport nærmiljø og friluftsliv