Barnehagene i Tysvær er godt i gang med nytt barnehageår, og mange barn har sine første uker i barnehagen.

Det er viktig at barna får en trygg start, samtidig som smitteverntiltakene overholdes. Tiltakene på gult nivå videreføres.

Barnehagene har en overordnet beredskapsplan som omhandler hvordan barnehagene skal organisere seg. Beredskapsplanen er bygget opp etter trafikklysmodellen med ulike tiltak på grønt, gult og rødt nivå. Den overordnede planen må tilpasses lokale forhold i den enkelte barnehage.

Du finner den overordnede beredskapsplanen her

Gult nivå

Regjeringen har kategorisert koranapandemien i tre ulike nivå: rød, gul og grønn.

Følgende tiltak er gjeldende ved gult nivå:

Ingen syke skal møte i barnehagen

God hygiene og forsterket renhold                  

Kontaktreduserende tiltak:

 • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming).
 • Hele avdelinger regnes som en kohort.
 • Faste ansatte per kohort.
 • Unngå trengsel og store samlinger.
 • Tilstrebe avstand mellom ulike kohorter.
 • Dele inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter.


Slik er hverdagen i de kommunale barnehagene på gult nivå

Åpningstid
Barnehagene skal ha normal åpningstid under gult nivå. Den enkelte barnehage kan vurdere å kartlegge behov foreldre har for barnehageplass i ytterkant av åpningstid.

Vi står i en alvorlig pandemi som påvirker oss alle. Barnehagene kan risikere å komme i en situasjon hvor deler av personalet testes (på grunn av lette luftveissymptomer) og settes i karantene i påvente av resultat. I slike situasjoner gjør barnehagene det de kan for å opprettholde normaldrift, men samtidig er barnehageloven gjeldende og driften skal være forsvarlig. Den enkelte styrer vil være i tett dialog med dere foreldre dersom det kommer dager hvor det blir utfordrende å ha forsvarlig drift på grunn av pandemien.

 «Skole- og barnehageeier kan redusere åpningstider eller antall barn eller elever som er tilstede samtidig dersom det er nødvendig for å oppfylle kravene i første og andre ledd» i Covid 19 forskriften § 12b

Levering og henting
Foresatte kan følge barna inn i barnehagen. Det vil være lokale tilpasninger som hindrer trengsel i garderoben. Barnehagen kan fortsatt legge til rette for levering og henting ute der det er hensiktsmessig.

Barnehagetilvenning
Ved gult nivå må barnet og foresatte forholde seg til den kohorten barnet skal tilhøre, og tilvenningen skjer primært i barnets kohort. Foresatte kan være inne sammen med barnet og kohorten som barnet skal tilhøre. Foresatte bør holde en meters avstand til ansatte, andre foresatte og andres barn så langt det er mulig. Barn og foresatte kan få bli kjent med resten av barnehagen, men helst når de andre barna er ute.

Måltid
Servering av mat i barnehagene kan variere ut fra barnehagens kapasitet til smittevern som er overordnet. Styrer vil informere om dette.

Hygiene og smittevern
Alle barn og ansatte skal være hjemme ved påvist smitte eller ved symptomer på sykdom. Videre tiltak for å hindre smitte, er god hånd- og hostehygiene. Barn og ansatte bør vaske hender eller benytte hånddesinfeksjon  før og etter måltid/mathåndtering, etter stell og toalettbesøk, etter kontakt med kroppsvæsker (eks. pusset nesen), etter kontakt med dyr og ved synlig skitne hender.
Hånddesinfeksjon kan være skånsomt for huden og ved behov er et godt alternativ til håndvask, men har redusert effekt når hendene er våte eller synlig skitne. Det oppfordres også til å smøre hendene ved behov.
Ved hosting og nysing anbefales det å ha tørkepapir lett tilgjengelig til bruk for barn/ansatte. Har man ikke det tilgjengelig, anbefales det å bruke albuekroken.

Renhold
Under gult nivå skal barnehagene ha forsterket renhold. Grundig og hyppig renhold er viktig for å forebygge smitte. Det er ikke behov for vask av utendørs lekeapparater eller leker som brukes utendørs. Det viktigste er rene hender før og etter lek utendørs, og før spising. Rutiner og lokale renholdsplaner tilpasses den enkelte barnehage.

Redusert kontakt mellom personer
Behovet for nærhet og omsorg hos barna må ivaretas. Ansatte bør vaske hender etter kos og trøst. Barnehagene skal fortsette å organisere barnegruppene i kohorter. På gult nivå kan hele avdelinger regnes som en kohort men samtidig ha flere tiltak for å redusere kontakt og tilstrebe avstand mellom ansatte og barna. For basebarnehager/barnehager med hjemområde, må barna deles inn i grupper tilsvarende avdelinger.
Det tillates nå mer kontakt mellom barn fordi de i mindre grad har betydning for smittespredningen. Det er mulig å etablere et samarbeid mellom 2 kohorter for praktisk gjennomføring av dagen og for at ansatte kan ta pauser. Samarbeidet bør fortrinnsvis foregå utendørs.

Uteområder
Det anbefales å dele lekeplassen i soner. Kohorter som ikke samarbeider bør ha hver sine oppholdsområder dersom de er ute samtidig. Brukes områdene etter hverandre er det ikke nødvendig å rengjøre områdene før bytte. Barnehager kan legge til rette for flere utegrupper, der dette lar seg gjøre.

Andre tiltak for å redusere kontakt mellom personer

 • økt bruk av utetid
 • minst mulig blanding av kohorter
 • unngå trengsel på vei inn og ut av barnehagen, i garderober og på toaletter
 • foresatte må holde 1 meters avstand mellom ansatte og andre foresatte
 • ansatte må tilstrebe minst 1 meter avstand til kollegaer og foresatte
 • unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
 • begrenset bruk av offentlig transport til og fra barnehagen
 • barna skal ikke dele mat og drikke
 • barna bør spise i sine kohorter

Sykdom og risikogrupper 

 • Ingen skal møte i barnehagen hvis de har symptomer eller er syke. Barn og ansatte skal ikke møte i barnehagen:
                 - med luftveissymptomer
                 - har bekreftet covid-19
                 - som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19
 • Foresatte som har luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon skal ikke møte i barnehagen.
 • Barnehagebarn, elever og ansatte må ikke lenger være hjemme til de har hatt én symptomfri dag etter luftveisinfeksjon. Det holder at allmenntilstanden er god hos barn og elever, og at ansatte ikke lenger har symptomer.
 • Mange barn har ofte rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon, og særlig etter at de har vært ute. Disse barna kan komme i barnehagen såfremt barnet ikke har feber og ellers er friskt.
 • Noen barn, særlig de under 10 år, kan ha restsymptomer etter en gjennomgått luftveisinfeksjon som for eksempel rennende nese (uavhengig av farge på nesesekret) eller sporadisk hoste. Disse barna kan komme i barnehagen eller på skolen dersom allmenntilstanden er god og barnet er tilbake i sin vanlige form.
 • Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon skal sendes hjem, så raskt det lar seg gjøre, og holdes hjemme inntil tilstanden er avklart.
 • Barn og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke møte i barnehagen eller på skolen. Ansatte skal holde seg hjemme til de er symptomfrie, mens barn skal holdes hjemme til allmenntilstanden er god.

Norsk barnelegeforening mener at de fleste barn med kroniske sykdommer kan og bør gå i barnehage og skole. Mer informasjon på legeforeningen sine nettsider, samt liste over risikogrupper. Personer i disse gruppene må avklare med sin lege om de kan komme i barnehagen.

 

gult nivaa03