Badevannskvalitet og blågrønnalger

Det er tatt oppfølgingsprøver av badevann på ulike lokasjoner i Tysvær kommune 30.august. Alle viste tilfredsstillende resultat for ulike tarmbakterier. Det er ikke analysert for cyanobakterier (blågrønnalger) i denne runden. Vann som vi vet har hatt oppblomstring av blågrønnalger i 2021 er Aksdalsvatnet, Storavatnet i Søre Tysvær og Våråvatnet. Det er satt ut varselskilt på disse stedene i forhold til bruk av vannet. 

Etter folkehelselovens bestemmelser har lokal helsemyndighet tilsynsansvaret når det gjelder vannkvalitet for friluftsbad.

I Norge er risikoen for å bli syk ved bading normalt liten. En del områder mottar imidlertid lokaliserte eller diffuse utslipp av avløpsvann fra omliggende bebyggelse, industri eller jordbruk, noe som kan føre til overføring av smittsomme sykdommer og fremkalling av allergiske reaksjoner. Mage-tarminfeksjoner eller akutte luftveisinfeksjoner er mest vanlig. I tillegg kan slike forurensninger gi sårinfeksjoner/slimhinneinfeksjoner eller fremkalle hudirritasjoner/­allergiske reaksjoner ved hudkontakt under bading. I tillegg kan det forekomme oppblomstring av blågrønnalger (cyanobakterier). Cyanobakterier kan produsere toksiner (giftstoffer) og lukt- og smaksstoffer. Kontakt med toksinene kan gi hudirritasjoner og forgiftninger.

Kriterier

For bedømmelse av vannets hygieniske kvalitet er eventuell forekomst av tarmbakterier av primær interesse.

Som hovedparameter er valgt termotolerante koliforme bakterier (TKB), en bakteriegruppe som normalt forekommer i stort antall i tarmkanalen hos mennesker og varmblodige dyr, og som derfor, når de forekommer, indikerer at vannet er fekalt påvirket. Det måles også for intestinale enterokokker og Escherichia coli (E coli).

Badeplassene blir klassifisert med utgangspunkt i normene i Vannkvalitetsnormer for friluftsbad (Folkehelseinstituttet).

Kvaliteten på badevannet deles inn i tre grupper:

  • Godt egnet badevann: Mindre enn 100 TKB/100 ml. Vannkvaliteten er egnet for bading og rekreasjon.
  • Mindre egnet badevann: Mellom 100 og 1000 TKB/100 ml. Badeplassene er sårbare for forurensning. Helsemyndighetene ser vanligvis ingen betenkeligheter med å bade på disse plassene.
  • Ikke egnet badevann: Over 1000 TKB/100 m

I sommermånedene tester Tysvær kommune kvaliteten på badevannet på utvalgte badeplasser.

I perioder med mye regn kan det stedvis forekomme høyere verdier enn normalt.

Dersom prøver skulle gi resultater som tilsier at bading frarådes, vil dette bli informert om i media, på kommunens nettside og ved den enkelte badevannsplassen.

Generelt gjelder at dersom vannet ser stygt og forurenset ut, bør man kanskje avstå fra å bade. Ofte er det mest forurenset vann like etter større mengder nedbør, og da særlig der badeplassen ligger i nærheten av elveoser.

Under følger prøveresultater knyttet til termotolerante koliforme bakterier sommeren 2021:

 

Blågrønnalger

Det er tidligere år påvist cyanobakterier i følgende vann i kommunen: Aksdalsvatnet, Fuglavatnet, Våråvatnet, Storavatnet (Nes), Steinbruvatnet, Vatlandsvatnet, Erlandsvatnet og Storavatnet i Søre Tysvær.

 

Det ble derfor tatt vannprøver som er analysert for blågrønnalger fra noen vann i starten av årets badesesong. Resultatene viste funn av blågrønnalger i Storavatnet i Søre Tysvær. Prøven ble tatt i nærheten av Hålandsøya. I løpet av sommeren kom det inn tips fra publikum om oppblomstring i Aksdalsvatnet og Våråvatnet. Det ble påvist cyanobakterier ved analyse i Aksdalsvatnet, og for Våråvatnet ble det vurdert som sannsynlig på bakgrunn av at det ved tidligere anledninger har vært påvist blågrønnalger og bildet viste tydelig oppblomstring. Kommunen har satt opp varselskilt og varslet innbyggerne.

 

For vann hvor man har sett/fått påvist cyanobakterier er anbefalingene:

• Ikke bruk vannet som drikkevann eller til matlaging, både til mennesker og dyr

• Bading frarådes der det er stor ansamling av cyanobakterier, altså at vannet er synlig grønt eller at siktedypet er mindre enn 0,5 meter. Dyr drikker ofte av vannet ved bading, være obs på dette.

• Det er uvisst hvor stor mengde av algene fisk tar opp, og vi anbefaler derfor å være forsiktig med å spise fisk fra vannet.

• Hvis man fisker i vannet er det også viktig med god rengjøring av fiskeutstyret slik at algene ikke spres med til andre fiskevann.

 

Når det er påvist cyanobakterier i et vann, er det sannsynlig at man kan få en ny oppblomstring på et senere tidspunkt, på bakgrunn av forholdene i det konkrete vannet. Oppblomstringer skjer ofte ved økende temperatur og ved tilstrekkelig tilgang på næringsstoffer. Tysvær kommune har ikke klart å finne konkrete kilder til oppblomstringene i 2020 og 2021, men jobber tverrsektorielt og i samarbeid med NIVA (Norsk institutt for vannforskning) for å se på ulike løsninger. Vi oppfordrer derfor som tidligere innbyggere og hytteeiere som bruker disse vannene som privat drikkevannskilde om å ta regelmessige vannprøver, samt at man observerer at vannet er klart og rent før bading.

 

Ta kontakt om du ser noe mistenkelig

Tysvær kommune oppfordrer alle om å observere kvaliteten på badevann både i ferskvann og sjøvann, og melde inn bekymringer til kommunen på vakttelefon 950 92 219.

 

Lovhenvisning

• Folkehelseloven
• Forskrift om miljørettet helsevern

 

Linker til Folkehelseinstituttets nettsider om badevann:
Badevann
Badevann - forurensning og regler
Cyanobakterier (blågrønnalger)
Informasjonsbrosjyre om blågrønnalger
Svømmekløe

 

Badetemperatur

Du kan også finne badetemperaturer i Aksdalsvatnet og Dragavika her 

 

Friluftsrådet Vest måler også temperaturen på badevannet på badeplassene de forvalter. Les mer her