Etter folkehelselovens bestemmelser har lokal helsemyndighet tilsynsansvaret når det gjelder vannkvalitet for friluftsbad.

I Norge er risikoen for å bli syk ved bading normalt liten. En del områder mottar imidlertid lokaliserte eller diffuse utslipp av avløpsvann fra omliggende bebyggelse, industri eller jordbruk, noe som kan føre til overføring av smittsomme sykdommer og fremkalling av allergiske reaksjoner. Mage-tarminfeksjoner eller akutte luftveisinfeksjoner er mest vanlig. I tillegg kan slike forurensninger gi sårinfeksjoner/slimhinneinfeksjoner eller fremkalle hudirritasjoner/­allergiske reaksjoner ved hudkontakt under bading.

Kriterier

For bedømmelse av vannets hygieniske kvalitet er eventuell forekomst av tarmbakterier av primær interesse.

Som hovedparameter er valgt termotolerante koliforme bakterier (TKB), en bakteriegruppe som normalt forekommer i stort antall i tarmkanalen hos mennesker og varmblodige dyr, og som derfor, når de forekommer, indikerer at vannet er fekalt påvirket. Det måles også for intestinale enterokokker og Escherichia coli (E coli).

Badeplassene blir klassifisert med utgangspunkt i normene i Vannkvalitetsnormer for friluftsbad (Folkehelseinstituttet).

Kvaliteten på badevannet deles inn i tre grupper:

  • Godt egnet badevann: Mindre enn 100 TKB/100 ml. Vannkvaliteten er egnet for bading og rekreasjon.
  • Mindre egnet badevann: Mellom 100 og 1000 TKB/100 ml. Badeplassene er sårbare for forurensning. Helsemyndighetene ser vanligvis ingen betenkeligheter med å bade på disse plassene.
  • Ikke egnet badevann: Over 1000 TKB/100 ml. Helsemyndighetene forbyr ikke bading, men vil likevel frarå bading.

I sommermånedene tester Tysvær kommune kvaliteten på badevannet på utvalgte badeplasser.

I perioder med mye regn kan det stedvis forekomme høyere verdier enn normalt.

Dersom prøver skulle gi resultater som tilsier at bading frarådes, vil dette bli informert om i media, på kommunens nettside og ved den enkelte badevannsplassen.

Generelt gjelder at dersom vannet ser stygt og forurenset ut, bør man kanskje avstå fra å bade. Ofte er det mest forurenset vann like etter større mengder nedbør, og da særlig der badeplassen ligger i nærheten av elveoser.

Under følger prøveresultater knyttet til termotolerante koliforme bakterier sommeren 2019

BADEPLASS DATO 28.5/4.6     5.8     
Grindavatnet (nordre del)     God  God
Søvik God God
Auklandsvika God God
Leirå God God
Bongsatjørna God God
Hervik (Gangstø) God God
Notaflåt God God
Stemnestaden (ved båtlagets brygge)   God  Mindre egnet 
Dragavika God God
Aksdalsvatnet (Frakkagjerddalen) God God
Stuvik camping, Nedstrand God God


Tysvær kommune oppfordrer alle om å observere kvaliteten på badevann både i ferskvann og sjøvann, og melde inn bekymringer til kommunen på vakttelefon 950 92 219.

Lovhenvisning

Linker til Folkehelseinstituttets nettsider om badevann:

Badevann
Badevann - forurensning og regler
Cyanobakterier (blågrønnalger)
Informasjonsbrosjyre om blågrønnalger
Svømmekløe
Vibrio- og Shewanellainfeksjoner

Badetemperatur

Du kan også finne badetemperaturer i Aksdalsvatnet og Dragavika i linken under:

https://badetemp.smartby.no/areas/Tysvær