Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Helse og førebygging

 

       
PPT
PPT er ein stad der barnehagar, skular, foreldre og ungdom som har fylt 15 år kan ta direkte kontakt for å søkje råd i spørsmål som gjeld trivsel, tilpassing og opplæring.
 
    Barnevern
Barneverntenesta skal bidra til at barn og unge i kommunen har gode levekår og høve til ei positiv utvikling.
Helsestasjon
Har som mål å fremje psykisk og fysisk helse, samt gode sosiale og miljømessige forhold blant barn og unge.

    Skulehelsetenesta
Skulehelsetenesta er eit tilbod om helsetenester til alle skuleelevar under 20 år.
Psykisk helseteneste
Psykisk helseteneste skal tilretteleggje for utvikling og meistringstiltak i heim, arbeid og fritid saman med brukaren for å yte hjelp til menneske med psykiske lidingar.

    Fysioterapi
Fysioterapeutane arbeidar med førebyggjande og helsefremjande arbeid, behandling av sjukdom og skader og med ulik form for trening.
Ergoterapi
Ergoterapeutane bidrar med tilrettelegging og funksjonstrening for personar med akutt eller kronisk sjukdom eller skade, slik at dei i større grad kan klara seg sjølve.

    Tildelingskontoret
Gir  innbyggerne ett sted å henvende seg, og tar imot søknader om helse- og omsorgstenester.
Svangerskapsomsorg
Svangerskapsomsorgen tilstreber at gravide i størst mulig grad holder seg friske gjennom svanger-skapet, og føder et friskt barn med normal vekt til termin.


    Flyktningkoordinator
Flyktningkoordinator sørger for å koordinere tenestetilbodet til flyktningane.
Folkehelsekoordinator
Koordinerer og tilrettelegger folkehelsen
i Tysvær kommune.
    Koordinerande eining
Koordinerande eining skal bidra til å sikre heilskapeleg tilbod til brukarar med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering.


SLT
SLT står for Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsførebyggjande Tiltak. Det er SLT-koordinator som koordinerer alle førebyggjande tiltak i kommunen.

    Tysvær Vepro
Tysvær Vepro er ei kommunal sysselsettings-bedrift. Tenesta har som hovedmål å gi kvar enkelt tenestemottakar arbeid etter sine evner med mål om økt livskvalitet igjennom bidrag til samfunnet.

Butiltak
Kommunen tilbyr ulike butiltak til funksjonshemma
    Kommuneoverlege
Kommuneoverlege / Smittevernlege er Lars Johan Lysen

 

{tab=Kontaktinformasjon}

Jorid Vea Isdahl
Helse- og førebyggingssjef
Telefon: 52 75 86 31
e-post Helse- og førebyggingssjefen

Ove Hansen
Seksjonsleiar Helse
Telefon: 52 75 89 15
e-post Seksjonsleiar Helse

 

{/tabs}