Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Byggjesak

Skrevet av Trond Tindeland. i kategorien Bygging

{tab=Skildring av tenesta}

Byggjesaker vert handsama etter Plan- og bygningslova med retningsliner, samt forvaltningslova. Det er type tiltak, altså kva du skal byggje, som er avgjerande for korleis du skal søkje om løyve. Desse reglane er like i alle kommunar. Du må likevel skaffe deg opplysningar om reguleringsplanar, kommuneplan og vedtekter som gjeld der du vil utføre arbeidet. Slike opplysningar kan du få ved å ta kontakt med Servicetorget.

Kommunen er forplikta til å gi svar på byggjesøknaden din innan følgjande fristar:

 • Søknad utan ansvarsrett § 20-2 - 3 veker
 • Søknad om løyve til tiltak -§ 20-1 - 3 veker dersom søknaden oppfyller vilkår etter § 21-7 2. ledd
  Dersom søknad ikkje oppfyller vilkår etter § 21-7 2. ledd, er fristen 12 veker
 • Ved søknad om dispensasjon gjeld ingen svarfrist

Elektronisk byggjesøknad
Tysvær kommune  tar i mot elektroniske byggjesøknader via Byggsøk. Med Byggsøk kan du fylle ut byggjemelding og byggjesøknad gratis via Internett.

Byggsøk sine heimesider

Vedlegg til søknad

For bestilling av kart, naboliste, reguleringsplan m/føresegner o.a., ta kontakt med Servicetorget.

Servicetorget i Tysvær kommune kan hjelpe deg med: 

 • Å sluttbehandle meldesaker (garasjer, påbygg) etter § 86 a i plan og bygningslova 
 • Å kontrollere innkomne søknader i henhald til lover og planar 
 • Rettleiing innanfor alle typar bygg og delesaker 
 • Informasjon om byggjefelt, eksisterande og nye planar 
 • Tomtesal
 • Utskrift av skøyte
 • Informasjon om kommuneplan, reguleringsplanar og avløpsplan 
 • Opplysningar om kommunale avgifter, tilknytningsavgifter og gebyr

{tab=Kontakt oss}

Servicetorget 
Telefon: 52 75 70 00
Telefax: 52 75 70 02
 
Tysvær kommune
Postboks 94
5570 AKSDAL
 
Postmottak:    
 
E-post til Servicetorget:    
  
Opningstider Servicetorget:
Mandag - fredag 08.00 - 15.30

{tab=Skjema / Dokument}

icon 5881 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning
icon Røyrleggjarmeldingskjema
icon Skriftleg samtykke / avstandserklæring
icon Søknad løyve til oppføring av elementbygg campingvogn
icon Søknad om dispensasjon
icon Søknad om dispensasjon på campingplassar
icon Søknad om kommunal tomt
icon Søknad om utslepp
icon Tiltak teke i bruk
icon Utslepp av oljehaldig avløpsvatn - søknadsskjema

{tab=Rettleiingar}

icon Kva må byggemeldast? (41.17 kB)
icon Einebustad / Fritidsbustad (68.69 kB)
icon Mindre byggearbeid (36.36 kB)
icon Større bygg (57.22 kB)
icon Bruksendring (43.19 kB)
icon Fasadeendring (74.35 kB)
icon Garasje, bod, ol. (38.87 kB)
icon Gjerde og levegg (36.21 kB)
icon Driftsbygningar i landbruket (35.84 kB)
icon Støttemur (31.78 kB)
icon Tilbygg (63.23 kB)
icon Terrasse, veranda, balkong (30.51 kB)
icon Skilt og reklame (31.17 kB)
icon Innreiing av leilighet (64.74 kB)
icon Pipe og ildsted (27.96 kB)
icon Nabovarsel (20.01 kB)

{/tabs}