Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Servicetorget

Servicetorget er Tysvær kommune sitt kontaktledd mot innbyggjarane. I tillegg til saks- og kundebehandling er sentralbordtenesta og turistinformasjonen lagt til servicetorget. I sommarsesongen, frå juni til august, er turistinformasjonen bemanna med eigne turistvertar.

Servicetorget tilbyr fylgjande kommunale tenester:

 • Tek imot henvendingar til kommunen per telefon, e-post og personleg frammøte
 • Rettleiar ved alle typar søknader
 • Sentralbordteneste
 • Heilårleg Turistinformasjon, med utvida bemanning med turistvert på sommarstid
 • Likningskontoroppgåver ihht avtale med Skatt Vest
 • Rettleiing og registering av Bustøtte
 • Rettleiing og behandling av søknader om Startlån
 • Behandlar søknader om tilskott il tilpasning av eigen bustad
 • Rettleiing i bygg og delesaker og oppmåling, samt kommunale planverk
 • Kontrollerer innkomne søknader bygge/delesak
 • Rettleier vedrørande spørsmål om eigedom, kart og planverk
 • Saksbehandlar saker etter § 20.2 i Plan- og bygningslova
 • Tek ut  nabolister, kart og reguleringsplanar på etterspørsel
 • Signerer søknader om konsesjonsfritak
 • Gir informasjon om byggjefelt, eksisterande og nye planar
 • Ansvar for tomtesal/ tilbakekjøp av kommunale tomter
 • Gir informasjon om kommunale avgifter/gebyr
 • Infoland-sal av eigedomsinformasjon til meglarar
 • Matrikkelføring
 • Utvalgssekretariat for teknisk utvalg
 • Saksbehandlar søknader om parkeringskort for forflytningshemma
 • Ansvar for tolkebestillingar
 • Oversikt over barnehagar, prisar og ledige plassar
 • Rettleiar ved søknad om barnehageplass
 • Utleige av leirstadene Sandbekken og Svebakken
 • Ansvar for utleige av møterom på Rådhuset
 • Utsending av Kulturposten og anna informasjon til lag og foreiningar
 • Salg av bygdebøker og friluftskart
 • Utleige av kanopakke til skular og lag/foreiningar
 • Fordeler tilskott til Trus- og livssynssamfunn i tråd med sentrale direktiv
 • Sal av matavfallsposar og søppelsekkar
 • Sender ut velkomstmapper til nytilflytta til  kommunen
 • Rettleier ved søknad på stillingar i Tysvær kommune
 • Kopierer/attesterer med «Rett kopi»
 • Ansvar for ekstern informasjon via kommunen si internettside: Tysver.kommune.no
 • Tilbyr Fri Rettshjelp til kommunens innbyggjarar i samarbeid med to advokatfirma
 • Har generell kunnskap om dei ulike resultatområda, og formidlar kontakt til rette vedkomande i saker der Servicetorget ikkje kan hjelpe
 • Diverse interne støttetenester

Servicetorget02

Servictorget har generell kunnskap om dei ulike resultatområda og fagkontora slik at publikum vert vist til rette instans/rette vedkomande.