Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Teknisk


Resultatområdet Teknisk består av følgjande einingar:


Drift og vedlikehald
- vegar med brøyting, strøing, asfaltering og grøfting
- vassverk med leidningsnett, høgdebasseng og reinseanlegg
- avlaupsverk med ledningsnett, pumpestasjonar og avanserte renseanlegg
- bygg med drift av ventilasjonsanlegg, maling og utskifting av bygningsdelar

Eigedom og utbygging
- prosjekt- og byggjeleiing, kommunale bygg
- Kjøp/sal eigedomar
- Enøkarbeid

Bygg og regulering
- byggesaksbehandling
- deling av grunneigedom
- avlaup private anlegg
- reguleringsplanar

Kart og oppmåling
- adressetildeling
- deling av eigedom
- eigarseksjonering
- grensepåvisning
- kartforretning
- samanføying av eigedomar
- digitale kart

Brann og redning
- branntilsyn
- Bål og bråtebrenning
- akutt forureining
- fyrverkeri
- oppbevaring brannfarleg vare
- feiing og tilsyn

Areal, landbruk og miljø
- landbruksrådgjeving
- gardskart
- veterinærordning Tysvær vaktområde
- bu- og driveplikt
- autorisasjon plantevernmiddel
- produksjonstilskudd
- godkjenne beite som spreieareal og RMP
- jordleigeavtalar
- Søknader om finansiering Innovasjon Norge