Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Oppstart Slåttevik

Skrevet av Mona Fågelklo .

plan kart Slaattevik
I henhold til plan og bygningsloven varsles det oppstart av arbeid med endring reguleringsplan Slåttevik. 

 

OPPSTART PLANARBEID
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres det herved at det blir igangsatt arbeid med mindre endring av reguleringsplan Slåttevik i Tysvær kommune.

Hensikten med reguleringsarbeidet er å tilrettelegge felt E for etablering av flermannsboliger i 3 etasjer med flatt tak og gesimshøyde 9,5 m. I den nå gjeldende reguleringsplanen er felt E tilrettelagt for flermannsboliger i 2 etasjer med saltak og mønehøyde 9,5 m/gesimshøyde 6,5 m, eller flermannsboliger med flatt tak og gesimshøyde 6,7 m.

Endringen utløser ikke behov før økt utnyttelse. Utnyttelse i den gjeldende planen er på 45% BYA.

Eventuelle merknader til oppstart av planarbeidet skal sendes til arkitektkontoret innen 30.04.2013.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til:
Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS
Pb 29, 5501 HAUGESUND
Tlf 52 70 08 10, e-post:  m.fagelklo@abhb.no


Vedlegg:
icon Gjeldende reguleringsplan med tilhørende bestemmelser
icon Varselkart
icon Forslag utbygging fasade (foreløpig utgave)
icon Forslag til utbygging med situasjonsplan (foreløpig utgave)
icon Forslag revisjon planbestemmelser tilpasset forslag til utbygging
icon Plankart Slåttevik