Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Anbudsinnbydelse

Skrevet av Johnny Wannberg .

Logo PNG2
Tysvær kommune v/Drift og Eiendom innbyr til anbudskonkurranse på arbeider i forbindelse med grunnarbeider for ny kunstgressbane på Frakkagjerd . Anskaffelsen er publisert på Doffin.

 

Eksisterende areal for ny kunstgressbane er kupert og består i hovedsak av skog og utmark. I tillegg inneholder området turstier, skoleanlegg, samt en mindre bekk som har utløp gjennom en stikkrenne under Høievegen.

Entreprise 1 – Grunnarbeider, vil blant annet kreve arbeider knyttet til markrydding og rensk, graving av utskiftingsmasser til fjell, sprengningsarbeider, masseflytting av kvalitetsmasser til nye planeringsnivåer, transport av utskiftingsmasser/overskuddsmasser, betongarbeider for murer, trapper og tribune, nytt VA-anlegg, gjerder, nye turveger, oppbygging av masser til traubunn for kunstgressdekke, kabelgrøfter og nye turveger rundt ny kunstgressbane.

Tilhørende arbeidene er grøftesikring, kryssing veganlegg Høievegen og tilhørende reetablering, HMS/SHA-arbeid, tilkobling eksisterende VA-anlegg, fremgraving, påvisning, tilpasning.

Anbudskonkurransen gjennomføres i henhold til konkurransegrunnlaget. Kvalifikasjonskrav og konkurransegrunnlag gjøres tilgjengelig på Doffin.

Det vil bli gjennomført anbudsbefaring mandag 3.juli 2017 kl. 1000. Oppmøte ved eksisterende kunstgressbane.

Tilbudet må være innlevert Tysvær kommune innen mandag 10.august 2017 kl. 1300.

På vegne av Tysvær kommune v/ Drift og eiendom
Norconsult AS