Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Godkjent reguleringsplan for Hervikneset

Skrevet av Linda Dehlin Fluvåg .

Hervikneset 2I møte 07.03.2017 har Tysvær kommunestyre godkjent detaljreguleringsplan for Hervik Brygge.

I samsvar med § 12-12 i plan- og bygningslova vert det hermed kunngjort at Tysvær kommunestyre i sak 11/17, den 07.03.2017, godkjente detaljreguleringsplan for Hervikneset, med reguleringsføresegner.

Føremålet er å fortette området med to bustader som i gjeldande reguleringsplan er vist som bustadformål. Alle bustadane har vegtilkomst frå vegen Hervikneset.

Kommunestyret sitt vedtak kan påklagast innan 3 – tre veker frå denne kunngjeringa, jf. forvaltningslova kapittel VI, jf. plan- og bygningslova § 1-9. Klagen skal setjast fram skriftleg for: Tysvær kommune, forvaltningsavdelinga, Pb. 94, 5575 AKSDAL.

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må vere sett fram for kommunen innan 3 – tre år frå denne kunngjeringa, jf. plan- og bygningslova kapittel 15

 

Vedlegg:

- saksframlegg

- plankart

- reguleringsføresegner