Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Oppstart planarbeid Aksdal

Skrevet av Trond Tindeland .

oppstart planarbeid min
I samsvar plan- og bygningslovens § 12-8 varsles herved at det blir igangsatt arbeid med detaljreguleringsplan for et areal beliggende øst for Aksdal kirke og Tysværtunet på Aksdal i Tysvær kommune.

 

Det skal legges til rette for etablering av bygning med kombinert formål bolig/tjenesteyting med tilhørende uteoppholdsarealer, samt offentlig parkeringsanlegg. 

Arealet er pr. dd. regulert som forretning i gjeldende plan, og er vist som sentrumsområde R5 i kommuneplanen. Det pågår arbeid med kommunal områdeplan i Aksdal. Arbeid som nå varsles skal tilpasses områdeplanen. 

Planarbeidet for er vurdert å ikke ha vesentlig virkning for miljø og samfunn. Det utarbeides dermed ikke planprogram med påfølgende konsekvensutredning. 

Samtidig varsles det om at det settes i gang forhandlinger om utbyggingsavtale for det aktuelle området, jfr. plan- og bygningsloven § 17-4. Avtalen skal inngås mellom Tysvær kommune og utbygger Albatross Aksdal AS (selskap under etablering), og regulerer forholdet omkring utbygging av anlegg i området. 

Eventuelle merknader til oppstart av planarbeidet skal sendes til arkitektkontoret innen 20.01.2017.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til:
Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS
Pb 29, 5501 HAUGESUND
Tlf 52 70 08 10, mail:  m.fagelklo@abhb.no

Vedlegg:

pdf icon  Varselkart som viser planavgrensning

pdf icon  Utsnitt av gjeldende plan

pdf icon  Utsnitt av kommuneplanen