Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Oppstart av planarbeid Halsaneset

Skrevet av Trond Tindeland .

Logo PNG2
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres med dette oppstart av privat detaljreguleringsplan for gnr. 60 bnr.10 mfl., med plannavn Halsaneset.

 

Området ligger på Gismarvik i Tysvær kommune. Det omfatter ca. 94 daa. 

Formål med planarbeidet er å tilrettelegge for fortetting av et område hvor det allerede ligger spredt fritids-/eneboligbebyggelse. Det skal tilrettelegges for anlegg tilhørende fritidsboligene, så som; friluftsområde, adkomstvei, renovasjonsplass og småbåthamn. Eksisterende eneboliger videreføres som boligformål. 

Eksisterende fritidsboliger og areal som skal fortettes er vist som LNF-område i kommuneplanen, areal som skal vurderes for småbåthamn er vist som småbåthamn i kommuneplanen. Planarbeidet vil dermed være dels i samsvar med overordnet plan, samtidig som Tysvær kommune i sak 25/15 i kommuneplanutvalget har vurdert området til å ha stort potensiale for fortetting. Med bakgrunn i denne sak forventes området vist for fritidsbebyggelse ved neste kommuneplanrevisjon. 

Med bakgrunn i vurderinger gjort i sak 25/15 antar Tysvær kommune at planarbeidet ikke har vesentlig virkning for miljø og samfunn. Det utarbeides ikke planprogram med påfølgende konsekvensutredning.  

Eventuelle innspill til oppstart av planarbeidet skal sendes til arkitektkontoret innen 02.01.2017

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til:
Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS
Pb 29, 5501 HAUGESUND
Tlf 52 70 08 10, mail: m.fagelklo@abhb.no

Vedlegg:

Vedlegg 1 - planavgrensning

Vedlegg 2 - kommuneplan

Vedlegg 3 - kommuneplansak 25/15

Vedlegg 4 – kommuneplansak 25/15