Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Igangsetting av planarbeid

Skrevet av Trond Tindeland .

varselkart borgoy skatavika min
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres med dette detaljplan for g.nr. 135 b.nr. 8 mfl, med plannamn Skåtavika. Området er beliggende på østsiden av Borgøy, i Tysvær kommune.

 

Planområdet omfatter ca. 38 daa.

Formål med planarbeidet er å tilrettelegge for 10 stk fritidsboliger med tilhørende anlegg, så som småbåthamn, naustboder og adkomstvei.

Planområdet er vist som område for fritidsboliger i kommuneplanen og planarbeidet vil dermed være i samsvar med overordnet plan. I planprosessen vil byggeområdenes utforming og plassering bli vurdert justert, for å oppnå best mulig terrengtilpassning og felles løsning av tekniske anlegg. 

Tysvær kommune antar at planarbeidet ikke får vesentlig virkning for miljø og samfunn, og det utarbeides derfor ikke planprogram med påfølgende konsekvensutredning. 

Eventuelle innspill til oppstart av planarbeidet skal sendes til arkitektkontoret innen 23.12.2016.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til:

Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS
Pb 29, 5501 HAUGESUND
Tlf 52 70 08 10, mail:  m.fagelklo@abhb.no


Vedlegg 1 – varselkart Borgøy - Skåtavika med planavgrensning