Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Varsel om oppstart Gismarvik

Skrevet av Trond Tindeland .

Gismarvik varsllingskart tmb
Med hjemmel i § 12-3 og §12-8 i plan- og bygningsloven varsles det med dette oppstart av arbeid med utviding av eksisterende detaljreguleringsplan for delområde 1 i Haugaland Næringspark.

 

Utvidet areal er ca. 37 daa og gjelder gnr/bnr 1/16 med flere på Gismarvik i Tysvær kommune. Varselet er utarbeidet på vegne av grunneier av gnr/bnr 60/154, 60/155 og 60/158.

Formålet med planarbeidet er å utvide eksisterende industriområde gbnr.60/154, 60/155 og 60/158 med 37 daa slik at Ølen Betong kan kombinere verdien av lokalt steinuttak på området for eget bruk, med behovet for et større industriareal og muligheten til å samlokalisere deler av virksomheten.

Det skal utarbeides konsekvensutredning i henhold til § 4-1 og 4-2 i Lov om planlegging og byggesaksbehandling, da utvidingen av industriområde ikke er i samsvar med kommuneplanen. Kommuneplanen viser i dag landbruk-, natur- og friluftsområde for deler av det nye planområde

Offentlige myndigheter, berørte naboer og grunneiere vil få eget brev om planarbeidet. Planmaterialet vil også være tilgjengelig i Tysvær kommune, rådhuset, Aksdal.

Eventuelle merknader og innspill til planarbeidet kan sendes til COWI AS, Rennesøygata 12, 5537 HAUGESUND innen 11.11.16. Spørsmål vedrørende saken kan rettes til COWI AS v/Hjørdis Hausken på tlf. 924 10 516 eller e-post hjhn@cowi.no

pdf icon  PLANPROGRAM

Gismarvik varsllingskart st
Varslingskart