Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Oppstart planarbeid Hervik skule

Skrevet av Trond Tindeland .

Hervik skule kommuneplan tmb
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres med dette detaljplan for område i Hervik som er benevnt BA8 i kommuneplanen.

 

IGANGSETTING AV PLANARBEID

Planområdet omfatter tidligere Hervik skole med omkringliggende arealer. Planområdet er på ca. 17 daa.

Formål med planarbeidet er å tilrettelegge for eneboliger med tilhørende anlegg, så som adkomstvei, lek og renovasjon. Samtidig skal eldre del av Hervik skole tilrettelegges for riving, og nyere del av skolen som inneholder bla. gymsal skal vurderes videreført til bruk for innbyggere i Hervik-bygden.

Planområdet er vist som transformasjonsområde i kommuneplanen og planarbeidet vil dermed være i samsvar med overordnet plan.

Planarbeidet antas ikke å ha vesentlig virkning for miljø og samfunn, og det utarbeides derfor ikke planprogram med påfølgende konsekvensutredning.

Eventuelle innspill til oppstart av planarbeidet skal sendes til arkitektkontoret innen 01.08.2016.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til:
Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS
Pb 29, 5501 HAUGESUND
Tlf 52 70 08 10, mail: m.fagelklo@abhb.no

Vedlegg:
Vedlegg 1 - planavgrensning
Vedlegg 2 - kommuneplan