Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Igangsetting av planarbeid

Skrevet av Trond Tindeland .

topnesvaagen tmb
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres med dette detaljplan for g.nr. 144 b.nr. 3 og 5, med plannamn Topnesvågen.

 

Området er beliggande vest Toftøysundvegen, i Topnesvågen, i Tysvær kommune. Planområdet omfatter ca. 90 daa.

Formål med planarbeidet er å tilrettelegge for fritidsboliger med tilhørende anlegg, så som friluftsområde, adkomstvei og renovasjon.

Planområdet er vist som område for fritidsboliger i kommuneplanen og planarbeidet vil dermed være i samsvar med overordnet plan.

Planarbeidet antas ikke å ha vesentlig virkning for miljø og samfunn, og det utarbeides derfor ikke planprogram med påfølgende konsekvensutredning.

Eventuelle innspill til oppstart av planarbeidet skal sendes til arkitektkontoret innen 30.06.2016.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til:
Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS
Pb 29, 5501 HAUGESUND
Tlf 52 70 08 10, mail: m.fagelklo@abhb.no

Vedlegg:

Vedlegg 1 – planavgrensning

Vedlegg 2 - kommuneplan