Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Varsel: endring reguleringsplan Grinde

Skrevet av Trond Tindeland .

endring Grinde tmb
I henhold til § 12-8 og 12-14 i plan- og bygningsloven, varsles det med dette at det er satt i gang arbeid med endring av reguleringsplan 200915 Grinde i Tysvær kommune.

 

Formålet med reguleringsendringen er å flytte plassering av regulert trafostasjon, justere veglinjer og vegutforming, endre plassering av turveg mv. Tysvær kommune har vurdert at planen ikke vil få vesentlig virkning for miljø og samfunn og det utarbeides derfor ikke planprogram i henhold til § 4-1 i planloven.

Naboer, grunneiere og offentlige myndigheter får tilsendt planbeskrivelse, forslag til nye planbestemmelser og reguleringskart. Dersom det ikke kommer inn vesentlige merknader i forbindelse med planvarselet vil planen bli behandlet som en mindre reguleringsendring i hht PBL §12-14.

Eventuelle merknader og innspill til planarbeidet kan sendes til COWI AS, Rennesøygata 12, 5537 HAUGESUND innen 4 uker. Spørsmål vedrørende saken kan rettes til Anja Urdal Vinje på tlf 930 87 377 eller e-post auv@cowi.no.

endring Grinde