Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Igangsetting på Hervikneset

Skrevet av Trond Tindeland .

Hervikneset tmb
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres at det blir igangsatt arbeid med detaljplan for g.nr. 41 b.nr. 50, 59 og 110, beliggende på Hervikneset i Tysvær kommune. Planområdet omfatter ca. 14 daa.

 

IGANGSETTING AV PLANARBEID

Formål med planarbeidet er å tilrettelegge Hervikneset for inndeling i tomter for frittliggende småhus med tilhørende anlegg, så som adkomst, naust og båtplass. Det skal vurderes gjenåpning av ”basseng” beliggende sørøst i planområdet. Bassenget er tenkt brukt som hamn for nye tomter. Det skal også avsettes friområde mellom boliger og sjøen for å sikre allmenhetens tilgang til strandsonen.

Planarbeidet er i samsvar med kommuneplanen.

Planarbeidet antas ikke å ha vesentlig virkning for miljø og samfunn, og det utarbeides derfor ikke planprogram med påfølgende konsekvensutredning.

Eventuelle innspill til oppstart av planarbeidet skal sendes til arkitektkontoret innen 25.03.2016.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til:
Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS
Pb 29, 5501 HAUGESUND
Tlf 52 70 08 10, mail: m.fagelklo@abhb.no

Vedlegg

Vedlegg 1 – planavgrensning

Vedlegg 2 – reguleringsplan

Vedlegg 3 - kommuneplan