Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Godkjent reguleringsplan for Mjåsund Nord

Skrevet av Linda Dehlin Fluvåg .

Mjasund nord tmb 2Detaljreguleringsplan for Mjåsund Nord er no godkjent.

 

 I medhald av § 12-12 i plan- og bygningslova godkjente Tysvær kommunestyre den 08.09.2015 detaljreguleringsplan for Mjåsund Nord. Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for vidare utbygging av bustadfeltet på Mjåsund med plass til ca. 25 nye bustadeiningar

Kommunestyret sitt vedtak kan påklagast innan 3 – tre veker frå denne kunngjeringa, jf. forvaltningslova kapittel VI, jf. plan- og bygningslova § 1-9. Klagen skal setjast fram skriftleg for: Tysvær kommune, resultatområde teknisk, Pb. 94, 5575 AKSDAL.

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må vere sett fram for kommunen innan 3 – tre år frå denne kunngjeringa, jf. plan- og bygningslova kapittel 15.

Vedlegg:

- Saksframlegg

- Føresegner

- Plankart