Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Varsel om oppstart med reguleringsplan for Skeiseid

Skrevet av Trond Tindeland .

Kartutsnitt skeiseid tmb
Varsel om oppstart av planarbeid med områdereguleringsplan for Skeiseid samt forhandling om utbyggingsavtale.

 

I samsvar med Plan- og bygningsloven § 12-2, § 12-8 og 17-4 varsles det om igangsetting av arbeider med områdereguleringsplan for Skeiseid samt forhandling om utbyggingsavtaler. Oppstart er avklart i oppstartmøte med Tysvær kommune den 24. august 2015.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for en langsiktig utvikling av Frakkagjerd mot sør i samsvar med gjeldende kommuneplan. Hovedstrukturer for vei, vann og avløp skal avklares. Det skal planlegges for et variert boligtilbud, offentlige/privat tjenesteyting og sentrumsarealer. Grøntstrukturen skal detaljeres og en løsning for Fv 772 Høievegen skal inngå i planen. En mindre del av planområde skal detaljreguleres. Avgrensning av planområdet er vist på vedlagt kartutsnitt.

Planarbeidet er i samsvar med gjeldende kommuneplan for Tysvær og kommunen krever derfor ikke utarbeidelse av planprogram og konsekvensutredning i henhold til Plan- og bygningslovens § 4-1 og 4-2.

Planarbeidet utføres på vegne av Tysvær kommune i samarbeid med Skeiseid Utviklingsselskap AS. Eventuelle spørsmål kan rettes til Norconsult AS v/Peter Sonnenberg (tlf. 56 86 51 14 /45 40 47 14) eller Tysvær kommune ved Bjørn Bruaset (tlf. 915 80 227). Eventuelle merknader/uttalelser til dette sendes til:

Norconsult AS
Postboks 458
5501 Haugesund
Eller e-post: pso@norconsult.no
Innen 9. oktober 2015

Alle merknader vil bli oversendt til Tysvær kommune sammen med vurdering/kommentar når planforslaget oversendes for behandling. Kart med plangrense samt bakgrunnsdokumenter fra kommuneplanen finnes på Tysvær kommunes nettsider under www.tysver.kommune.no/aktuelt/kunngjeringar eller hos Norconsult: http://www.norconsult.no/kunngjoringer/

 Vedlegg: