Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Reguleringsarbeid botiltak Stegaberg skole

Skrevet av Trond Tindeland .

Kartutsnitt tmb
Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for botilak på gamle Stegaberg skole, plan 2015-03, gnr/bnr 67/3 m. fl.

 

I samsvar med Plan- og bygningslova § 12-8 og § 12-4 blir det varsla igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan for Stegaberg, gnr/bnr 67/3 m.fl., i samsvar med oppstartsmøte med Tysvær kommune den 9. juni 2015.

Formål et med planarbeidet er å tilrettelegge for minimum 8 nye boliger med personalavdeling og dagsenter i samsvar med strukturgjennomgang for botiltak, jf. kommunestyrets vedtak i PS 63/14. Planforslaget skal også bygge på et skisseprosjekt som er utarbeidet i denne sammenheng. Dette innebærer at idrettsplassen kan bebygges, gymsalen skal bestå og integreres i konseptet, mens gamle skolen vurderes revet.

Hovedformål i reguleringsplanen blir offentlig/privat tjenesteytelse. Dagens adkomst benyttes og standard for avkjørselen vurderes.

Etter punkt 6.1. i kommuneplanbestemmelsene, skal "ny bruk av BA1 Stegaberg skule […] avklarast i reguleringsplan. Moglege formål er offentleg eller privat tenesteyting eller næring, jf. pbl. § 11-8, nr. 1. utbygging skal ikkje starta før det er etablert tilstrekkeleg kapasitet på avløp, jf. pbl. § 11-9 nr. 4."

Planarbeidet er i samsvar med overordnete planer og Tysvær kommune krever derfor ikke utarbeidelse av planprogram og konsekvensutredning i henhold til Plan- og bygningslovens § 4-1 og 4-2.

Planarbeidet blir utført på vegne av Tysvær kommune og spørsmål kan rettes til Norconsult AS v/Peter Sonnenberg (tlf. 52 86 51 14) og Ivar Kalkvik (tlf. 992 98 807).

Eventuelle merknader/innspill til planarbeidet må sendes skriftlig til:

Norconsult AS
Postboks 458
5501 Haugesund
Eller epost: pso@norconsult.no
Innen 31. juli 2015

Vedlegg: Kartutsnitt