Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Godkjent reguleringsplan for Aksdalsvegen 154-160

Skrevet av Linda Dehlin Fluvåg .

Aksdalsvegen tmb
Detaljreguleringsplan for Aksdalsvegen 154-160 er no godkjent. Reguleringsplanen er ein endring av gjeldande plan, slik at ein no opnar for omsorgsføremål i tillegg til private bustadar.

 

I medhald av § 12-12 i plan- og bygningslova godkjente Tysvær kommunestyre den 16.06.2015 detaljreguleringsplan for Aksdalsvegen 154-160.

Kommunestyret sitt vedtak kan påklagast innan 3 – tre veker frå denne kunngjeringa, jf. forvaltningslova kapittel VI, jf. plan- og bygningslova § 1-9. Klagen skal setjast fram skriftleg for: Tysvær kommune, resultatområde teknisk, Pb. 94, 5575 AKSDAL.

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må vere sett fram for kommunen innan 3 – tre år frå denne kunngjeringa, jf. plan- og bygningslova kapittel 15.

Vedlegg:

Saksframlegg

Reguleringsføresegner

Plankart