Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Oppstart regulering Haugaland Næringspark

Skrevet av Trond Tindeland .

Haugaland Næringspark
I henhold til § 12-8 i plan- og bygningsloven, varsles det med dette igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan for område 8 og 9 i Haugaland Næringspark på Gismarvik, Tysvær kommune.

 

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid, Haugaland Næringspark

Planområdet ligger ved Søre Dyrnesvågen innenfor områdereguleringsplan for Haugaland Næringspark. Formålet med reguleringsarbeidet er å detaljregulere industriområdene, område for renseanlegg veger, grøntstruktur m.m.

Tysvær kommune har vurdert at planen ikke vil få vesentlig virkning for miljø og samfunn og det utarbeides derfor ikke planprogram i henhold til § 4-1 i planloven.

Eventuelle merknader og innspill til planarbeidet kan sendes til COWI AS, Rennesøygata 12, 5537 HAUGESUND innen 6 uker. Spørsmål vedrørende saken kan rettes til Anja Urdal Vinje på tlf 930 87 377 eller e-post auv@cowi.no.

PDF icon 16x16  Planområde