Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Oppstart gang- og sykkelveg Padlane

Skrevet av Trond Tindeland .

Kartutsnitt-Padlane-Klovning tmb
I samsvar med Plan- og bygningsloven § 12-8 blir det varslet igangsetting av arbeid med reguleringsplan for gang- og sykkelveg Padlane - Klovning.

 

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR GANG- OG SYKKELVEG PADLANE - KLOVNING

Planarbeidet kommer helt i nord inn i planområdet til reguleringsplanene for Padlane, og Padlane aust. Ellers er strekningen i dag ikke regulert.

Formålet med planarbeidet er etablering av gang- og sykkelveg langs fylkesveg 780, mellom boligfeltet på Padlane og Klovning. Strekningen er ca. 1,2 km lang, og gang- sykkelvegen skal på det meste av strekningen ligge på østsiden av fylkesvegen. Det er også satt av areal for regulering av midlertidig massedeponi, innenfor regulert boligområde (Padlane aust), grunnet behov for riggområde/massedeponi under bygging av gang- og sykkelvegen. Planarbeidet omfatter ikke selve fylkesvegen.

Planarbeidet dreier seg om et prioritert kommunalt trafikksikkerhetstiltak, definert i trafikksikkerhetsplanen for Tysvær i perioden 2010 – 2017. Prosjektet fremgår også i Rogaland fylkeskommune sitt handlingsprogram for 2014 - 2017. Tiltaket vil bl.a. bidra til tryggere skoleveg mot Førland skule.

Planarbeidet er i samsvar med overordna planer, og Tysvær kommune krever derfor ikke utarbeidelse av planprogram og konsekvensutredning i henhold til Plan- og bygningslovens § 4-1 og 4-2.

Planarbeidet blir utført av Norconsult på vegne av Tysvær kommune og Statens vegvesen, slik at standardvalg er avklart før byggeplanfasen og realisering av gang- sykkelvegen. Eventuelle spørsmål kan rettes til Norconsult AS v/Ivar Kalkvik (tlf. 99 29 88 07).

Eventuelle innspill til planarbeidet må sendes skriftlig til:

Norconsult AS
Postboks 458
5501 Haugesund

Eller epost: ivkal@norconsult.no

Innen 31. august 2014

Vedlegg i saka:

PDF icon 16x16  Kartutsnitt

PDF icon 16x16  Reguleringsplan Padlane  PDF icon 16x16  Føresegner

PDF icon 16x16  Reguleringsplan Padlane Aust  PDF icon 16x16  Planbestemmelser