Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Varsel om oppstart Førland skule

Skrevet av Trond Tindeland .

Forland skule tmb
I samsvar med Plan- og bygningslova § 12-8 og § 12-4 blir det varsla igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan for Førland skule, barnehage og Fjørsilkebris.

 

Dette i samsvar med oppstartsmøte med Tysvær kommune den 9. mai 2014. Området er ikke tidligere detaljregulert.

Formålet med planarbeidet er å bedre trafikksikkerheten på adkomst- og parkeringsområdet mellom skolen, barnehagen og Fjørsilkebris.

Det skal vurderes behov for de ulike trafikantgruppene, organisering og størrelse på parkerings- og trafikkarealene på stedet. Det skal vurderes parkering for barnehage, skole og fjørsilkebris, av-/påstigning for skole og barnehage (både for privatbiler og skolebuss), busstopp langs fylkesvegen, skille mellom myke og harde trafikanter. Utforming av adkomsten til områdene skal også vurderes.

Planarbeidet er i samsvar med overordnete planer og Tysvær kommune krever derfor ikke utarbeidelse av planprogram og konsekvensutredning i henhold til Plan- og bygningslovens § 4-1 og 4-2.

Planarbeidet blir utført på vegne av Tysvær kommune. Eventuelle spørsmål kan rettes til Norconsult AS v/Peter Sonnenberg og Sissel Hovland (tlf. 56 86 51 14 / 52 86 51 08).

Eventuelle merknader/innspill til planarbeidet må sendes skriftlig til:

Norconsult AS
Postboks 458
5501 Haugesund
Eller epost: pso@norconsult.no / sahov@norconsult.no

Innen 1. august 2014

Vedlegg: Kartutsnitt