Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Varsel om oppstart for Stølsberg

Skrevet av Trond Tindeland .

plangrense-for-oppstart tmb
Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Stølsberg, del av GNR/BNR 72/66 m. fl.

 


I samsvar med Plan- og bygningslova § 12-8 og § 12-4 blir det varsla igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Stølsberg del av gnr/bnr 72/66 m.fl., i samsvar med oppstartsmøte med Tysvær kommune den 9. april 2014. Varslet er en endring av gjeldende reguleringsplan Aksdal Nordre del, plan 200162.

Formål et med planarbeidet er å øke utnyttelsen på den kommunale eiendommen 72/66. Hovedformål i reguleringsplanen blir offentlig/privat tjenesteytelse og konsentrert bebyggelse.

Det skal avklares om hele eller deler av denne eiendommen skal tas i bruk til botiltak og ev. dagsenter. Tysvær kommune jobber med en strukturgjennomgang av botiltak for funksjonshemma. Stølsberg blir i forbindelse med dette vurdert som en aktuell lokalisering for utvidelse.

Adkomst til området B21 i kommuneplanen skal vurderes i planarbeidet. Det skal bl.a. vurderes om det er behov for regulert veg nord for botiltaket Stølsberg (ikke bygd veg).

Planarbeidet er i samsvar med overordnete planer og Tysvær kommune krever derfor ikke utarbeidelse av planprogram og konsekvensutredning i henhold til Plan- og bygningslovens § 4-1 og 4-2.

Planarbeidet blir utført på vegne av Tysvær kommune og i samarbeid med Opus Arkitekter AS. Eventuelle spørsmål kan rettes til Norconsult AS v/Peter Sonnenberg og Sissel Hovland (tlf. 56 86 51 14 / 52 86 51 08).

Eventuelle merknader/innspill til planarbeidet må sendes skriftlig til:

Norconsult AS
Postboks 458
5501 Haugesund
Eller epost: pso@norconsult.no / sahov@norconsult.no

Innen 1. august 2014

Vedlegg:

PDF icon 16x16 
Vedlegg: Kartutsnitt
PDF icon 16x16  Reguleringsplan Aksdal Nordre del
PDF icon 16x16  Planbestemmelser Aksdal Nordre del