Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Varsel om oppstart Kvinnesland

Skrevet av Trond Tindeland .

B54-med-Kommuneplane
I henhold til pbl § 12-8 kunngjøres at det blir igangsatt arbeid med detaljplan for g.nr. 59 b.nr. 3 mfl. i Tysvær kommune.

 

OPPSTART PLANARBEID
    
Planområdet på ca. 20 daa ligger sør for nytt byggefelt på Slåttevik – på Kvinnesland.

Hovedhensikten med detaljplanarbeidet er å vurdere en blanding av konsentrert- og småhusbebyggelse med tilhørende anlegg. Det vil bli vurdert en, alternativt to adkomster fra fv. 780 Susortvegen og inn til planområdet som anvist på kart. Adkomst til eksisterende hytte på g.nr. 59 b.nr. 33 vil bli vurdert stengt og omlagt fra øst.

I kommuneplanen er planområdet avsatt for boligbebyggelse. Tysvær kommune antar dermed at planarbeidet ikke har vesentlig virkning for miljø og samfunn jfr. pbl § 4-1. Det utarbeides ikke planprogram med påfølgende konsekvensutredning.


Eventuelle innspill til planarbeidet skal sendes til arkitektkontoret innen 28.03.2014.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til:
Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS
Pb 29, 5501 HAUGESUND
Tlf 52 70 08 10, mail:  m.fagelklo@abhb.no

Vedlegg:
PDF icon 16x16 Avgrensning planområde
PDF icon 16x16 Utsnitt fra kommuneplan