Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Oppstart planarbeid Førreparken

Skrevet av Mona Fågelklo .

Forreparken tmb
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres det herved at det blir igangsatt planarbeid for to inntilliggende områder i Førre - Tysvær kommune.

 

OPPSTART PLANARBEID

Områdene ligger ca. 150 m vest for Førre kirke.

Område A:
For område A varsles oppstart med mindre endring av gjeldende regulering vedtatt medio 2008. I gjeldende regulering er området avsatt til boligbebyggelse i form av blokkbebyggelse i 2 – 3 etasjer. Hensikten med reguleringsarbeidet er å tilrettelegge område A for bolig i form av konsentrert småhus, dvs. enebolig i rekke i 2 - 3 etasjer. Størrelse på friområde opprettholdes. Antall boenheter slik som godkjent i den gjeldende planen opprettholdes.

For område A må dette varsel betraktes som et varsel å komme med merknader før vedtak treffes. Ved evt. innkomne merknader i varslingsperioden vil planarbeidet bli omgjort til detaljplanprosess. Foreligger ikke merknader i varslingsperioden vil område A gjennomføres som mindre endring. Vedtaket på den mindre endringen blir ikke lagt ut til offentlig ettersyn med mulighet for innlevering av klage.

Område B:
For område B varsles utarbeidelse av detaljplan. I gjeldende regulering er området avsatt til forretning/kontor. 
Hensikten med reguleringsarbeidet er å tilrettelegge område B for kombinert formål bolig/næring/kontor, hvor næring/kontor avsettes i 1 etasje og bolig avsettes i 2 – 3 etasje.

Planarbeidet for område B er vurdert å ikke ha vesentlig virkning for miljø og samfunn. Det utarbeides dermed ikke planprogram med påfølgende konsekvensutredning for planområdet.

Adkomst A - B:
Alle boliger i område A – B vil få felles adkomst med kommunalt boligfelt som er under planlegging vest for planområdet. For næring/kontor vil tilrettelegges separat adkomst fra Førresvegen slik som avsatt i den gjeldende planen.

Eventuelle merknader til oppstart av planarbeidet skal sendes til arkitektkontoret innen 24.02.2014.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til:
Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS
Pb 29, 5501 HAUGESUND
Tlf 52 70 08 10, mail: m.fagelklo@abhb.no

Vedlegg:

PDF icon 16x16 Gjeldende reguleringsplan
PDF icon 16x16 Varselkart som viser planavgrensning og områdeinndeling