Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Områdereguleringsplan for Frakkagjerd

Skrevet av Sissel Hovland .

Oppdatert planavgrensing Frakkagjerd A4 4000

Varsel om oppstart av planarbeid med områdereguleringsplan for Frakkagjerd sentrum.

 

Dette varselet erstatter varsel av mai i år om oppstart av planarbeid med områdereguleringsplan for Frakkagjerdvegen. Det som er nytt er at varselet nå følges av forslag til planprogram med tema som skal konsekvensutredes jf Plan- og bygningslovens § 4-1 og Forskrift om konsekvensutredning § 2 bokstav f jf. vedlegg 1 pkt. 1til forskriften. Dette etter anmodning fra Rogaland Fylkeskommune. I tillegg er planen gitt nytt navn.

I samsvar med Plan- og bygningsloven § 12-2 og § 12-8 varsles det om igangsetting av arbeid med områdereguleringsplan for Frakkagjerd sentrum, iht. oppstartmøte med Tysvær kommune den 19. april 2013.

Formålet med planarbeidet er å avklare trafikkavviklingen for alle trafikantgrupper på, langs og på tvers av Frakkagjerdvegen. Arbeidet utføres for å komme fram til konkrete løsninger for veg-/samferdselsarealer og dokumentere effekter av blant annet utbyggingen på Skeiseid. Planarbeidet har like mye fokus på behov og muligheter innenfor de offentlige arealene sør for Hamrane og sentrumsarealene mellom Hamrane og E 134 på vestsiden av Frakkagjerdvegen. Økt utnyttelse og omforming både i forhold til formål, funksjon og estetikk er sentrale målsetninger.

Avgrensning av planområdet er vist på vedlagt kartutsnitt.

Planarbeidet utføres på vegne av og i samarbeid med Tysvær kommune. Eventuelle spørsmål kan rettes til Norconsult AS v/Peter Sonnenberg og Sissel Hovland (tlf. 56 86 51 14 / 52 86 51 08) eller Tysvær kommune ved Bjørn Bruaset og Inger Kværnø (tlf. 52 75 71 75 / 52 75 72 34).

Eventuelle merknader/uttalelser til dette sendes til:

Norconsult AS

Postboks 458

5501 Haugesund

Eller e-post: pso@norconsult.no / sahov@norconsult.no

Innen 2. september 2013

Alle merknader vil bli oversendt til Tysvær kommune sammen med vurdering/kommentar når planforslaget oversendes for behandling.

Vedlegg:
Kart
Planprogram
Planavgrensing Frakkagjerd
KST 85/12 Overordna utbyggingsstrategi og bustadpolitikk for Tysvær kommune
KST 103/11 Oppstart av regulering på Frakkagjerd
KST 84/12 Oppstart av regulering av del av Frakkagerdvegen m.m.