Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Oppstart Frakkagjerdvegen

Skrevet av Trond Tindeland .

Oppdatert planavgrensing Frakkagjerd A4 4000
Varsel om oppstart av planarbeid med områdereguleringsplan for Frakkagjerdvegen.

  

 

I samsvar med Plan- og bygningsloven § 12-2 og § 12-8 varsles det om igangsetting av arbeid med områdereguleringsplan for Frakkagjerdvegen, iht. oppstartmøte med Tysvær kommune den 19. april 2013.

Formålet med planarbeidet er å avklare trafikkavviklingen for alle trafikantgrupper på, langs og på tvers av Frakkagjerdvegen. Arbeidet utføres for å komme fram til konkrete løsninger for veg-/samferdselsarealer og dokumentere effekter av blant annet utbyggingen på Skeiseid. Planarbeidet har like mye fokus på behov og muligheter innenfor de offentlige arealene sør for Hamrane og sentrumsarealene mellom Hamrane og E 134 på vestsiden av Frakkagjerdvegen. Økt utnyttelse og omforming både i forhold til formål, funksjon og estetikk er sentrale målsetninger.

Avgrensning av planområdet er vist på vedlagt kartutsnitt.

Planarbeidet er i samsvar med overordnete planer og Tysvær kommune krever derfor ikke utarbeidelse av planprogram og konsekvensutredning i henhold til Plan- og bygningslovens § 4-1 og 4-2.

Planarbeidet utføres på vegne av og i samarbeid med Tysvær kommune. Eventuelle spørsmål kan rettes til Norconsult AS v/Peter Sonnenberg og Sissel Hovland (tlf. 56 86 51 14 / 52 86 51 08) eller Tysvær kommune ved Bjørn Bruaset og Inger Kværnø (tlf. 52 75 71 75 / 52 75 72 34).

Eventuelle merknader/uttalelser til dette sendes til:

Norconsult AS
Postboks 458
5501 Haugesund

Eller e-post: pso@norconsult.nosahov@norconsult.no

Innen 28. juni 2013

Alle merknader vil bli oversendt til Tysvær kommune sammen med vurdering/kommentar når planforslaget oversendes for behandling.

Vedlegg:
PDF icon Kart: avgrensning av planområdet
PDF icon Kartutsnitt
PDF icon Sak 103-11 i Teknisk utval
PDF icon Sak 84-12 i Kommuneplanutvalet
PDF icon Sak 85-12 i kommunestyret

MEDVIRKNING – FACEBOOK-SIDE

Tysvær kommune ønsker en bred medvirkning i planprosessen og har derfor opprettet en egen Facebook side i forbindelse med planarbeidet for denne planen. Se https://www.facebook.com/Frakkagjerdvegen

Norconsult har ansvaret for driften av Facebook-siden og vil svare på spørsmål direkte knyttet til planarbeidet. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at merknader (forslag og kommentar) må sendes skriftlig til Norconsults adresse slik oppgitt ovenfor og merkes som "merknad" for å bli vurdert i forbindelse med planforslaget.

ÅPENT MØTE/FOLKEMØTE

Tysvær kommune inviterer til et åpent møte om planarbeidet for Frakkagjerdvegen og de sentrale tilgrensende arealene hvor den sentrale informasjonen som finnes i startfasen skal gis. På møte skal både politikere og administrasjonen fra Tysvær kommune, samt representanter fra Norconsult være til stedet.

Møtetidspunkt/-sted: onsdag 5. juni 2013, kl. 1800 på Frakkagjerd barneskole.