Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Kommunereformen

{tab=Om kommunereformen}

Stortinget har gitt sin tilslutning til å gjennomføre en kommunereform. Dagens kommunestruktur er fra 60-tallet, og siden den gang har det skjedd store endringer i kommunikasjoner og samfunnsliv som gjør at dagens kommuneinndeling ikke alltid er like hensiktsmessig. Målet med reformen er å vurdere om vi er tjent med en annen kommunestruktur som gir større og mer robuste kommuner med større makt og myndighet. Med stadig nye oppgaver til kommunene og mange mindre kommunen, kan dette være viktig for å møte morgendagens utfordringer og stadig økte forventninger fra innbyggerne.

Regjeringen ønsker å flytte makt og ansvar til større og mer robuste kommuner. Målet er et lokaldemokrati som kan ivareta velferd og sikre verdiskapning og trivsel. Kommunene bør være store nok til å møte de utfordringene som venter knyttet til demografi, velferd, kompetanse, og ha evne til å utvikle gode og attraktive lokalsamfunn.

Det er 50 år siden forrige kommunereform og kommunene har fått større ansvar for velferdsoppgaver siden den gang. Samtidig har den statlige detaljstyringen økt, og kommunene flytter stadig flere oppgaver inn i interkommunale samarbeid. Regjeringen ønsker kommuner som er bedre rustet til å håndtere oppgavene de har, og som kan møte utfordringer og nye oppgaver som kommer i årene fremover.

Dagens regjering viderefører en prosess som forrige regjering startet. Det er besluttet en framdrift i prosessen som innebærer at kommunene skal gi sine synspunkt til Stortinget innen juni 2016 slik at regjeringen kan fremme et konkret forslag og Stortinget ta en beslutning vedr. iverksetting og innhold før ny stortingsperiode starter i 2017. Stortingsflertallet ønsker en reform basert på frivillighet og ber kommunene vurdere hvilke nabokommunen det kan være hensiktsmessig å samarbeide med.

Tysvær kommune har så langt behandlet kommunereformen i flere politiske saker der kommunestyret har tatt stilling til hvordan Tysvær kommune skal forholde seg til prosessen. I boksene under finner du informasjon om dette og hvilke beslutninger som er tatt lokalt, regionalt og nasjonalt så langt. Det vil på denne siden bli gitt informasjon om møter og arenaer der det vil bli gitt anledning til diskutere saken og si sin mening.

Vi oppfordrer til kunnskap og engasjement om hvilken kommunestruktur vi skal ha i framtida!

 

{tab=Forprosjekt}

PDF Vedtak i kommunestyret desember 2014
PDF HV Sluttrapport Forprosjekt av 5.2.2015

 

{tab=Tysvær kommune}

PDF Vedtak i kommunestyret 23.09.2014
PDF Vedtak i kommunestyret 24.3.2015
PDF Politisk sak i formannskapet 09.06.2015 og kommunestyret 16.06.2015
PDF Kommunestyret 15.12.2015 sak 87/15

PDF Rapport: Mulighetsstudium om storkommune på ytre Haugalandet
PDF Vedlegg til rapporten

 

{tab=Nabokommuner}

PDF Haugesund - vedtak i bystyre
PDF Karmøy - vedtak i kommunestyret
PDF Vindafjord - tilråding i formannskapet
PDF Sveio - vedtak i kommunestyret

 

{tab=Nasjonale dokument}

PDF Stortingsmelding nr. 14: Kommunereformen – nye oppgaver til større kommunerKommunereformen – nye oppgaver til større kommuner
PDF Rundskriv H-8/14 – til inndelingsloven fra 2001
PDF Kommuneproposisjonen juni 2016

 

{tab=Artikler lokalt}

PDF www.kommunereformen.no
PDF Rapport: Bokn og Tysvær – single eller saman, Telemarksforskning 2006

External Link icon 14px  Artikler i Tysvær Bygdeblad

 

{tab=Nyttige lenker}

 

{/tabs}