Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Reguleringsplan for Hervik skule til offentleg ettersyn

Skrevet av Linda Dehlin Fluvåg .

Hervik skule
Det er utarbeidd forslag til reguleringsplan for Hervik skule. Teknisk utval har i møte 01.06.17 vedtatt framlegget lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10. 

 

Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for einebustadar med tilhøyrande anlegg, samstundes som ein eldre del av Hervik skule vert tilrettelagt for riving. 

Eventuelle merknader til planen kan meldast inn til kommunen via vår høyringsportal, eller som post til: Tysvær kommune, resultatområde teknisk, pb 94, 5575 Aksdal.

Ein kan også sende til post@tysver.kommune.no, merk oversendinga med: saksnummer 2016/1096.

Frist for innsending av merknadar er sett til 11.08.17.

 

Vedlegg:

Saksframlegg

Planomtale

Reguleringsføresegner

Plankart