Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Områdereguleringsplan Stranda (Nedstrand)

Skrevet av Trond Tindeland .

stranda tmb
HØRING: Planprogram og melding om oppstart av arbeid med områderegulering for Stranda (Nedstrand)

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-1, 12-2 og 12-9 meldes det om oppstart av områderegulering for Stranda (Nedstrand).

Planområdet omfatter hele Stranda med nærliggende områder. Da planarbeidet er omfattende og legger til rette for store endringer vil det bli utarbeidet konsekvensutredning samtidig med planarbeidet, selv om planforslaget trolig blir i tråd med hovedtrekkene i kommuneplan 2015.

Formål med planarbeidet er at områdereguleringsplanen skal bidra til arealavklaringer og peke på løsninger for enkelttiltak og fellesområder. Planarbeidet vil ta opp i seg stedsutviklingsgrep og arealbruk slik det er vist i kommuneplan 2015 og i eksisterende reguleringsplaner. Det vil i tillegg bli vurdert om det er behov for justeringer og utvidelser av eksisterende og nye utbyggingsområder.

Høringsdokumentene er tilgjengelig i vedlegget nederst i denne artikkelen. Planprogrammet ligger også til offentlig ettersyn i Servicetorget på Tysvær rådhus.

Eventuelle merknader til planen må sendast skriftleg til Tysvær kommune via denne lenken denne lenken, eller pr. post til postboks 94, 5575 Aksdal. Du kan også sende den på e-post til: post@tysver.kommune.no. Merk refnr "2016/1020". 

Høyringsfrist er satt til 01.09.2017.

Spørsmål til planprogrammet eller planprosessen kan rettes til plansjef Linda Christine Olsen på tlf. 52757241/90625129 eller til arealplanlegger Thorstein Holtskog på tlf. 52757234/99041645.

Det vil bli arrangert åpne møter om planarbeidet i løpet av høsten 2017. Dette kunngjøres på kommunens nettsider og i lokalaviser.

Vedlegg: Planprogram for områdereguleringsplan Stranda

 stranda 610px