Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Hervik småbåthamn lagt ut på høyring

Skrevet av Linda Dehlin Fluvåg .

Hervik småbåthamn

Det er utarbeidd eit forslag til reguleringsplan for Hervikvågen småbåthamn. Teknisk utval har i møte 11.05.17 vedtatt framlegget lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10.

 

 

Føremålet med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av småbåthmn med tilhøyrande anlegg med naust/bodanlegg, uteoppholdsareal og flytebrygge. Planområdet er tenkt å vere eit sjønært rekreasjonsområde for buande og hyttefolk i nærområdet.

Eventuelle merknader til planen kan meldast inn til Tysvær kommune via vår høyringsportal, eller som post til: Tysvær kommune, resultatområde teknisk, pb 94, 5575 Aksdal.

Du kan også sende e-post til post@tysver.kommune.no, og merk oversendinga med saksnummer: 2016/2612

Frist for innsending av merknader vert sett til 07.07.2017

Saksframlegg

Plankart

Føresegner

Planomtale