Logg inn Joomla

Logg inn Joomla

Reguleringsplan for Fløyte ute til offentleg ettersyn

Skrevet av Linda Dehlin Fluvåg .

Floyte tmb
Det er no utarbeidd endring av reguleringsplan for Fløyte hyttefelt. Teknisk utval har i møte 06.04.17 vedtatt framlegget lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10.

 

Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for fortetting av nye fritidsbustadar i eit eksisterande hyttefelt, med tilhøyrande naust og boder. Det er planlagd 9 nye tomter for fritidsbustadar, 15 nye naust og 10 boder.

Du kan sende inn merknader på ein av følgjande måte:

* merk merknader med 2015/739

Frist for innsending av merknader: 08.06.17

Vedlegg:

PDF Planbeskrivelse

PDF Plankart

PDF Saksframlegg

PDF Bestemmelser

PDF ROS-analyse